Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 485 372 320 728 217 295 50 452 1 073 846
Räntekostnader 303 398 244 080 27 795 10 559 585 831
FINANSNETTO 181 974 76 648 189 500 39 893 488 015
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) .. .. .. ..
Dividend income 25 293 .. 258 474 3 050 286 706
Avgiftsintäkter 149 530 253 105 142 351 26 095 571 081
(Avgiftskostnader) 35 429 31 334 13 949 3 951 84 663
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 12 627 50 946 8 119 9 914 81 607
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 63 099 -59 139 555 72 4 587
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 1 144 .. 88 .. -447
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -856 .. -5 1 34 928
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 1 068 2 096 -13 -15 3 136
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. .. .. .. ..
Övriga rörelseintäkter 25 157 67 054 35 616 2 368 130 195
(Övriga rörelsekostnader) 17 929 4 187 41 289 8 281 71 686
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 405 678 389 784 579 485 69 114 1 444 060
(Administrationskostnader) 194 617 283 336 192 832 35 979 706 765
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 80 409 154 857 92 679 17 386 345 331
varav: Övriga administrationskostnader 114 208 128 480 100 153 18 594 361 434
(Avskrivningar [på]) 10 653 11 761 7 922 1 728 32 064
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 263 -4 648 .. .. -4 385
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 5 903 1 931 654 -787 7 701
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. 350 .. 3 881
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller(-)förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 194 241 105 861 377 727 32 194 710 023
(Bokslutsdispositioner) .. .. .. .. ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 155 781 83 549 354 337 22 119 615 785
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt .. .. .. .. ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 155 781 83 549 354 337 22 119 615 785
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/01/llai_2017_01_2017-06-22_tau_001_sv.html