Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2017, tusen euro

  1.1.- 30.6.2017
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 984 274 681 969 435 173 101 581 2 202 997
Räntekostnader 606 629 411 812 55 107 20 592 1 094 140
FINANSNETTO 377 645 270 157 380 066 80 989 1 108 857
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) .. .. .. ..
Dividend income 43 100 222 260 682 4 924 308 928
Avgiftsintäkter 304 705 499 967 268 117 53 999 1 126 789
(Avgiftskostnader) 77 816 61 918 31 994 8 225 179 954
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 17 641 52 564 17 663 17 168 105 035
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 114 872 -56 703 928 56 59 153
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -167 .. 165 .. 333
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -1 067 .. 3 -46 33 798
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 1 688 12 462 -48 -130 13 971
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. 605 .. 286 ..
Övriga rörelseintäkter 43 588 140 194 55 477 9 905 249 164
(Övriga rörelsekostnader) 30 477 9 153 82 191 21 630 143 451
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 793 730 883 641 869 056 137 295 2 683 721
(Administrationskostnader) 394 161 587 239 376 720 73 771 1 431 891
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 163 397 310 415 177 261 36 376 687 449
varav: Övriga administrationskostnader 230 764 276 824 199 460 37 395 744 443
(Avskrivningar [på]) 21 467 24 344 15 867 3 623 65 302
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 1 230 -2 587 .. .. -1 357
(Nedskrivning eller (-) återförning av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 17 175 13 083 10 203 6 865 47 326
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller av (-) nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. 8 254 3 917 .. 12 253
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 359 614 265 295 462 349 53 036 1 140 294
(Bokslutsdispositioner) .. .. .. .. ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 284 778 187 224 422 544 37 168 931 715
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt .. .. .. .. ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 284 778 187 224 422 544 37 168 931 715
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/02/llai_2017_02_2017-10-13_tau_001_sv.html