Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2017, tusen euro

  1.1.- 30.9.2017
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 1 466 108 1 206 990 657 883 152 534 3 483 515
Räntekostnader 889 519 744 653 80 518 29 830 1 744 520
FINANSNETTO 576 589 462 337 577 366 122 704 1 738 996
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) .. .. .. ..
Dividend income 44 408 393 261 928 5 087 311 816
Avgiftsintäkter 448 556 714 978 389 018 81 960 1 634 512
(Avgiftskostnader) 122 842 97 722 46 590 12 573 279 728
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 21 330 52 272 20 385 21 089 115 076
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 158 194 -31 396 1 145 .. 127 812
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 187 .. 133 277 940
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -319 .. -1 -30 34 105
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 1 870 17 894 -47 -192 19 525
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. 683 .. 325 ..
Övriga rörelseintäkter 63 246 212 561 74 500 13 470 363 778
(Övriga rörelsekostnader) 45 827 13 095 119 985 31 111 210 018
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 145 454 1 353 702 1 158 071 200 877 3 858 105
(Administrationskostnader) 579 291 865 913 551 218 106 981 2 103 404
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 239 524 450 767 252 317 52 288 994 896
varav: Övriga administrationskostnader 339 767 415 146 298 901 54 693 1 108 507
(Avskrivningar [på]) 33 292 38 192 23 100 5 495 100 079
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 446 -7 816 .. .. -7 370
(Nedskrivning eller (återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 19 334 24 576 18 047 7 040 68 997
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller av (-) nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. 923 12 437 .. 13 477
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 512 439 443 902 553 269 81 361 1 590 971
(Bokslutsdispositioner) .. .. .. .. ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 402 780 338 050 496 087 57 425 1 294 342
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt .. .. .. .. ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 402 780 338 050 496 087 57 425 1 294 342
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/03/llai_2017_03_2017-12-15_tau_001_sv.html