Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2017, tusen euro

  1.1.- 31.12.2017
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 1 956 354 1 553 315 876 443 203 641 4 589 753
Räntekostnader 1 180 820 915 715 106 424 38 865 2 241 824
FINANSNETTO 775 534 637 600 770 019 164 776 2 347 928
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) .. .. .. ..
Dividend income 244 821 417 269 520 5 329 520 087
Avgiftsintäkter 604 194 985 842 520 591 110 528 2 221 155
(Avgiftskostnader) 169 795 134 521 62 332 16 947 383 597
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 24 323 53 433 29 918 47 329 155 003
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 192 934 -16 164 .. .. 177 793
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -263 .. .. 320 200
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -1 038 .. .. -139 31 870
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 2 351 24 419 .. .. 26 492
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. 731 .. .. ..
Övriga rörelseintäkter 89 791 295 178 97 819 16 334 499 122
(Övriga rörelsekostnader) 68 829 17 797 159 921 40 579 287 125
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 694 086 1 862 373 1 467 030 286 954 5 310 442
(Administrationskostnader) 785 056 1 188 626 744 366 148 219 2 866 268
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 322 156 592 294 333 194 73 032 1 320 677
varav: Övriga administrationskostnader 462 900 596 332 411 172 75 187 1 545 591
(Avskrivningar [på]) 45 837 52 275 32 705 7 441 138 257
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 809 14 259 .. .. 15 067
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 18 854 39 137 37 577 14 737 110 305
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. 54 964 6 492 63 645
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 842 879 577 993 597 417 110 066 2 128 354
(Bokslutsdispositioner) .. .. .. .. ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 622 663 452 896 439 130 79 857 1 594 546
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt .. .. .. .. ..
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 622 663 452 896 439 130 79 857 1 594 546
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/04/llai_2017_04_2018-04-19_tau_001_sv.html