Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 368 673 559 975 216 446 50 501 1 195 595
(Räntekostnader) 251 322 370 887 20 221 8 709 651 140
FINANSNETTO 117 351 189 088 196 224 41 792 544 456
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) .. .. .. ..
Dividend income 26 202 .. 258 469 3 097 288 060
Avgiftsintäkter 89 039 278 769 139 493 28 514 535 815
(Avgiftskostnader) 34 505 40 349 11 209 4 271 90 334
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 15 097 9 165 384 1 109 25 755
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 109 537 14 983 1 470 .. 125 990
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto .. .. -182 -4 231 -6 346
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 621 .. 679 .. 1 315
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 1 983 .. -24 56 -3 993
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -58 899 2 607 12 -54 -56 335
Vinster eller(-) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. 7 .. 444 ..
Övriga rörelseintäkter 14 471 50 840 14 133 3 910 83 354
(Övriga rörelsekostnader) 28 699 4 081 44 944 10 697 88 420
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 253 143 492 448 554 521 59 669 1 359 781
(Administrationskostnader) 111 903 324 405 196 466 38 771 671 546
varav: (Personalkostnader) 50 774 168 177 81 164 17 712 317 827
varav: (Övriga administrationskostnader) 61 129 156 228 115 302 21 059 353 718
(Avskrivningar [på]) 11 761 15 863 7 599 2 311 37 534
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. -4 714 .. .. -4 955
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) -31 842 -21 257 -1 441 785 -53 756
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. 391 .. 431
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (-) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 161 562 182 150 351 506 17 802 713 020
(Skattekostnad eller (-) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 39 302 31 329 15 101 -3 766 81 966
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 122 260 150 820 336 406 21 568 631 054
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 122 260 150 820 336 406 21 568 631 054
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/01/llai_2018_01_2018-06-20_tau_001_sv.html