Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA          
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 14 361 747 83 587 423 1 532 747 715 229 100 197 146
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 183 409 1 235 839 81 216 .. 1) 5 500 464
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 421 932 6 930 088 6 127 016 627 830 14 106 866
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. 8 289 .. 436 006
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 15 060 499 .. 231 368 991 927 21 578 324
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 46 464 962 90 429 623 65 410 467 8 609 911 210 914 964
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 253 364 .. 72 736 53 498 452 311
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 240 249 223 268 15 286 9 896 1 488 700
Materiella tillgångar 27 688 101 190 715 881 123 294 968 053
Immateriella tillgångar 211 086 544 764 8 195 31 363 795 408
Skattefordringar 12 032 80 324 49 585 4 196 146 137
Andra tillgångar 1 149 325 980 744 72 071 67 163 2 269 304
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 83 573 383 189 750 283 74 324 859 11 234 306 358 882 830
PASSIVA          
Finansiella skulder som innehas för handel 2 993 652 1 178 303 42 678 .. 4 214 633
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 73 179 569 184 590 371 62 498 019 9 804 934 330 072 893
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 391 445 .. 35 399 5 493 540 205
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. 36 058 107 039
Avsättningar 8 428 102 533 11 875 2 708 125 543
Skatteskulder 26 845 74 404 13 172 11 955 126 376
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 3 349 449 2 596 483 2 205 166 354 277 8 505 375
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 79 999 605 189 074 004 64 806 777 10 215 425 344 095 811
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 802 164 .. 3 435 749 118 643 4 414 535
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital .. .. .. .. 25 821
Ackumulerat annat totalresultat 74 060 .. 35 014 17 503 171 783
Ackumulerade vinstmedel 1 055 150 264 986 3 635 164 520 084 5 475 384
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 937 925 161 636 2 075 750 330 763 3 506 073
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 122 260 150 821 336 406 21 568 631 054
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 3 573 778 676 279 9 518 082 1 018 880 14 787 019
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 573 383 189 750 283 74 324 859 11 234 306 358 882 830
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/01/llai_2018_01_2018-06-20_tau_002_sv.html