Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2018, tusen euro

  1.1.- 30.6.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 753 682 1 060 560 428 637 101 612 2 344 491
(Räntekostnader) 510 893 603 822 38 462 16 767 1 169 945
FINANSNETTO 242 789 456 738 390 175 84 845 1 174 547
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividend income 34 522 .. 263 201 .. 302 827
Avgiftsintäkter 183 222 568 648 245 256 59 562 1 056 689
(Avgiftskostnader) 70 376 83 259 24 680 8 756 187 070
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 17 693 12 789 590 2 259 33 331
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 127 001 14 623 3 957 .. 145 582
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto .. .. -496 -7 471 -7 313
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -115 .. -340 .. -460
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -1 419 .. .. -88 -10 369
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -43 570 6 685 7 72 -36 806
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. 612 .. 1 202 ..
Övriga rörelseintäkter 28 763 102 997 34 635 9 472 175 868
(Övriga rörelsekostnader) 40 974 8 317 94 820 23 045 167 155
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 480 112 1 061 192 817 775 122 746 2 481 825
(Administrationskostnader) 231 211 735 931 393 218 79 718 1 440 078
varav: (Personalkostnader) 105 696 341 140 164 320 38 104 649 260
varav: (Övriga administrationskostnader) 125 515 394 791 228 898 41 614 790 818
(Avskrivningar [på]) 23 579 33 687 14 799 4 611 76 676
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -291 -7 017 -504 98 -7 714
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) -27 169 4 456 -24 864 -220 -47 796
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. 4 560 .. 4 548
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 252 827 303 800 430 566 38 539 1 025 733
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 60 908 51 506 30 506 12 555 155 475
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 191 920 252 294 400 060 25 984 870 258
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 191 920 252 294 400 060 25 984 870 258
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/02/llai_2018_02_2018-10-12_tau_001_sv.html