Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2018, tusen euro

  1.1.- 30.6.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 18 266 712 73 797 953 1 620 981 675 508 94 361 155
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 521 831 1 582 715 85 478 .. 6 190 024
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 507 330 7 376 211 6 117 375 607 783 14 608 699
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. 8 232 .. 583 604
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 15 061 018 .. .. 1 032 981 21 749 267
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 46 391 922 96 444 236 67 518 347 8 868 949 219 223 453
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 265 257 .. .. 55 735 508 516
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 165 185 209 453 15 577 10 017 1 400 232
Materiella tillgångar 26 362 94 957 681 217 123 222 925 758
Immateriella tillgångar 195 780 570 626 7 987 33 812 808 206
Skattefordringar 15 352 90 229 18 052 4 190 127 822
Andra tillgångar 993 243 2 475 326 79 574 134 616 3 682 759
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 87 701 673 188 488 192 76 466 846 11 546 814 364 203 524
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 3 314 279 1 451 286 51 635 .. 4 817 199
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 76 965 293 182 702 043 64 588 693 10 089 505 334 345 534
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 330 234 .. 49 052 .. 490 335
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. 38 703 129 498
Avsättningar 7 904 102 982 10 802 2 635 124 324
Skatteskulder 35 007 64 798 16 361 7 439 123 604
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 3 415 061 2 836 154 2 120 325 380 526 8 752 067
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 84 117 989 187 710 017 66 837 110 10 522 869 349 187 985
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 802 165 .. 3 520 596 .. 4 499 384
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital .. .. .. .. 25 821
Ackumulerat annat totalresultat 60 071 .. .. 15 305 175 746
Ackumulerade vinstmedel 1 008 655 263 670 3 580 339 517 644 5 370 309
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 937 896 161 636 2 078 514 336 048 3 514 095
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 191 919 252 294 400 060 25 984 870 257
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 3 583 684 778 175 9 629 736 1 023 945 15 015 540
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 87 701 673 188 488 192 76 466 846 11 546 814 364 203 525
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/02/llai_2018_02_2018-10-12_tau_002_sv.html