Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2018, tusen euro

  1.1.- 30.9.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 1 119 696 1 645 817 650 263 153 849 3 569 624
(Räntekostnader) 757 103 948 768 55 843 24 573 1 786 287
FINANSNETTO 362 592 697 050 594 419 129 275 1 783 337
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividend income 36 672 .. 264 943 .. 309 693
Avgiftsintäkter 269 588 867 443 350 808 90 086 1 577 926
(Avgiftskostnader) 107 677 134 552 36 070 13 453 291 752
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 20 832 12 771 717 2 706 37 025
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 149 742 21 660 3 963 .. 175 366
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto .. .. 790 -4 718 232
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 19 497 .. -1 127 .. 18 337
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -539 .. .. -506 -11 549
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -22 943 8 269 11 82 -14 581
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. 556 .. 1 356 ..
Övriga rörelseintäkter 42 310 158 504 48 299 13 424 262 537
(Övriga rörelsekostnader) 60 287 13 180 134 050 33 719 241 237
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 713 438 1 609 125 1 093 048 191 991 3 607 601
(Administrationskostnader) 340 873 1 081 336 571 701 115 497 2 109 408
varav: (Personalkostnader) 153 178 503 214 234 465 54 611 945 468
varav: (Övriga administrationskostnader) 187 695 578 122 337 236 60 886 1 163 940
(Avskrivningar [på]) 35 564 50 990 21 585 6 944 115 083
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -407 -4 027 -412 -370 -5 216
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 9 687 -1 568 1 948 2 281 12 348
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. 8 076 .. 13 737
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 327 750 489 736 490 150 67 639 1 375 275
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 78 273 83 881 44 058 26 160 232 372
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 249 476 405 855 446 092 41 479 1 142 903
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 249 476 405 855 446 092 41 479 1 142 903
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/03/llai_2018_03_2018-12-19_tau_001_sv.html