Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2018, tusen euro

  1.1.- 30.9.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 15 239 007 83 995 109 1 148 550 671 697 101 054 364
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 056 262 1 237 904 75 844 .. 5 370 010
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 533 360 7 076 991 6 129 143 603 186 14 342 681
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 613 478
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 15 494 775 .. .. 1 036 208 21 494 981
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 48 545 254 107 112 179 69 105 019 9 050 785 233 813 237
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 252 336 .. .. 50 684 454 066
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 159 513 212 790 15 583 10 022 1 397 909
Materiella tillgångar 25 569 90 784 677 110 123 049 916 512
Immateriella tillgångar 190 040 582 121 7 358 33 694 813 214
Skattefordringar 6 793 106 202 25 669 5 738 144 403
Andra tillgångar 849 965 1 409 219 70 293 60 036 2 389 513
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 86 704 787 206 928 046 77 555 214 11 645 101 382 833 147
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 2 928 585 1 240 650 44 144 .. 4 213 379
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 76 476 689 201 746 928 65 592 374 10 174 216 353 990 207
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 307 927 .. 61 969 .. 470 694
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. 31 088 96 181
Avsättningar 7 790 102 967 10 424 2 166 123 348
Skatteskulder 29 759 68 518 18 795 6 989 124 061
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 3 286 606 2 452 939 2 114 656 388 310 8 242 510
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 83 076 019 206 038 365 67 842 483 10 609 408 367 566 274
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 802 165 .. 3 579 324 .. 4 527 113
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital .. .. .. .. 25 821
Ackumulerat annat totalresultat 47 352 .. 28 675 .. 141 488
Ackumulerade vinstmedel 1 008 944 263 058 3 578 320 517 615 5 367 938
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 937 852 161 636 2 080 321 336 099 3 515 908
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 249 476 405 855 446 091 41 479 1 142 902
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 3 628 768 889 681 9 712 732 1 035 693 15 266 875
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 704 787 206 928 046 77 555 215 11 645 101 382 833 149
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/03/llai_2018_03_2018-12-19_tau_002_sv.html