Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2018, tusen euro

  1.1.- 31.12.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 4 103 114 1 812 130 876 207 206 967 6 998 418
(Räntekostnader) 3 057 853 1 008 258 73 005 31 968 4 171 084
FINANSNETTO 1 045 261 803 872 803 202 175 000 2 827 334
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividend income 230 190 .. 267 700 8 247 506 649
Avgiftsintäkter 948 983 1 000 857 474 182 122 308 2 546 330
(Avgiftskostnader) 309 336 160 721 53 450 20 652 544 158
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 47 309 12 162 854 4 197 64 522
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 639 794 31 348 5 896 .. 677 038
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto -113 665 .. -3 265 -27 984 -144 345
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 226 341 .. -2 495 .. 223 791
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 108 707 .. .. -109 98 105
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -488 430 11 646 13 107 -476 664
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. 550 397 992 ..
Övriga rörelseintäkter 196 690 201 107 62 814 17 676 478 287
(Övriga rörelsekostnader) 85 672 17 906 181 254 44 732 329 564
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 2 445 543 1 873 432 1 374 609 235 050 5 928 634
(Administrationskostnader) 1 421 442 1 281 055 745 725 162 086 3 610 309
varav: (Personalkostnader) 813 398 579 237 283 305 75 933 1 751 872
varav: (Övriga administrationskostnader) 608 044 701 819 462 421 86 153 1 858 437
(Avskrivningar [på]) 139 189 54 078 28 300 10 044 231 612
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 13 663 65 -597 -1 177 11 955
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 63 206 16 368 48 936 7 061 135 571
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 28 204 .. 46 772 .. 81 182
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. 1 181 242
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 2 130 378 543 615 505 472 56 793 3 236 259
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 433 781 91 924 125 111 24 440 675 256
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 696 597 451 692 380 360 32 353 2 561 003
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 1 696 597 451 692 380 360 32 353 2 561 003

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/04/llai_2018_04_2019-04-18_tau_001_sv.html