Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2018, tusen euro

  1.1.- 31.12.2018
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 59 618 827 33 925 371 1 159 346 677 607 95 381 150
Finansiella tillgångar som innehas för handel 81 320 796 1 112 112 90 600 .. 82 523 508
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 26 022 201 .. 241 004 554 304 26 867 690
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 543 874
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 47 599 502 .. 6 133 364 1 023 745 54 758 980
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 240 576 356 36 052 080 70 844 310 9 289 531 356 762 276
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 375 242 .. 93 305 52 483 2 521 030
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 14 376 636 .. 16 079 10 056 14 622 624
Materiella tillgångar 367 015 30 879 633 477 122 380 1 153 751
Immateriella tillgångar 2 522 207 8 842 7 436 32 997 2 571 482
Skattefordringar 411 948 55 050 40 485 9 171 516 654
Andra tillgångar 21 888 760 507 472 65 992 48 716 22 510 940
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 497 476 790 72 183 385 79 325 397 11 820 989 660 806 560
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 71 261 069 .. 61 879 0 72 406 305
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 3 489 915
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 370 388 388 69 269 017 67 199 130 10 317 622 517 174 157
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 884 326 .. 85 421 .. 971 446
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 581 695 .. .. 39 039 620 738
Avsättningar 826 406 18 449 10 750 1 359 856 964
Skatteskulder 488 117 61 940 5 416 4 126 559 599
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 16 649 991 1 029 590 2 215 832 396 294 20 291 707
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 464 283 732 71 748 528 69 578 432 10 760 139 616 370 831
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 852 117 .. 3 657 338 123 643 8 660 079
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 119 301 .. .. .. 119 825
Ackumulerat annat totalresultat -6 037 .. 56 866 8 273 56 594
Ackumulerade vinstmedel 24 399 759 177 467 3 567 386 518 820 28 663 431
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 824 089 .. 2 085 015 367 497 3 276 640
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 696 597 258 934 380 360 32 353 2 368 245
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 33 193 058 434 857 9 746 965 1 060 850 44 435 730
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 497 476 790 72 183 385 79 325 397 11 820 989 660 806 561

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2018/04/llai_2018_04_2019-04-18_tau_002_sv.html