Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2019, tusen euro

  1.1.- 31.3.2019
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 67 207 990 60 889 598 1 474 353 620 344 130 192 285
Finansiella tillgångar som innehas för handel 109 791 514 1 210 512 113 601 .. 111 115 627
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 22 171 127 .. .. 534 368 22 945 794
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 647 101
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 44 826 077 .. 6 142 017 .. 52 042 936
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 236 282 814 34 507 263 72 965 820 9 520 057 353 275 954
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 588 985 .. 171 648 63 904 2 824 537
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 523 825 .. 17 434 .. 15 780 046
Materiella tillgångar 1 206 807 127 890 632 279 122 506 2 089 481
Immateriella tillgångar 2 676 718 9 055 7 426 32 338 2 725 537
Skattefordringar 390 025 52 759 36 943 7 640 487 368
Andra tillgångar 25 018 353 304 218 54 694 347 638 25 724 903
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 528 122 054 97 641 411 81 837 939 12 335 974 719 937 378
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 96 976 951 .. 85 393 .. 98 184 635
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 3 472 241
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 369 527 584 94 664 389 69 291 733 10 757 412 544 241 118
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 722 497 .. 148 354 .. 873 370
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 985 497 .. .. 51 320 1 036 817
Avsättningar 986 068 22 125 10 269 1 371 1 019 833
Skatteskulder 395 641 61 038 20 888 9 959 487 526
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 24 429 175 1 195 397 2 293 468 403 713 28 321 753
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 497 201 086 97 359 807 71 850 104 11 226 295 677 637 293
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 852 173 .. 3 564 919 .. 8 567 715
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 124 176 .. .. .. 124 700
Ackumulerat annat totalresultat -89 790 .. 120 631 .. 55 368
Ackumulerade vinstmedel 23 181 766 200 581 3 888 359 550 456 27 821 162
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 798 304 .. 2 086 396 .. 3 252 095
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 746 069 58 829 327 527 31 872 1 164 297
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 30 920 968 281 604 9 987 833 1 109 679 42 300 084
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 528 122 054 97 641 411 81 837 937 12 335 974 719 937 377

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/01/llai_2019_01_2019-06-27_tau_002_sv.html