Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2019, tusen euro

  1.1.- 30.6.2019
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 59 823 434 60 597 404 1 260 277 612 312 122 293 428
Finansiella tillgångar som innehas för handel 112 282 453 1 268 139 142 798 .. 113 693 391
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 24 482 113 .. .. 516 852 25 239 019
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 825 973
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 40 703 673 .. 6 143 522 .. 47 971 646
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 236 633 896 36 201 767 74 686 916 9 732 689 357 255 268
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 998 569 .. 258 315 78 620 3 335 504
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 528 918 .. 17 469 .. 15 783 893
Materiella tillgångar 1 176 035 124 737 630 896 124 822 2 056 491
Immateriella tillgångar 2 673 403 9 757 10 500 36 121 2 729 781
Skattefordringar 531 393 46 283 35 231 4 378 617 285
Andra tillgångar 24 161 543 474 444 62 230 53 255 24 751 471
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 521 606 058 99 258 470 83 472 633 12 298 988 716 636 149
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 98 025 735 .. 116 653 .. 99 500 432
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 3 443 960
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 364 377 193 95 872 716 70 727 441 10 674 313 541 651 664
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 1 109 252 .. 183 741 .. 1 295 282
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 1 501 461 .. .. 65 902 1 567 363
Avsättningar 1 041 296 31 133 9 781 1 567 1 083 776
Skatteskulder 233 221 52 693 37 685 10 779 334 379
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 21 173 582 1 146 637 2 291 267 422 300 25 033 785
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 490 468 922 98 898 000 73 366 567 11 177 151 673 910 641
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 880 517 .. 3 602 450 .. 8 630 511
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 129 003 .. .. .. 129 527
Ackumulerat annat totalresultat -187 016 .. 192 154 .. 27 454
Ackumulerade vinstmedel 23 150 845 198 038 3 833 350 551 886 27 734 119
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 799 340 .. 2 090 568 .. 3 262 013
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 055 919 143 013 387 543 44 075 1 630 550
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 31 137 135 360 469 10 106 066 1 121 837 42 725 508
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 521 606 058 99 258 470 83 472 633 12 298 988 716 636 149

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/02/llai_2019_02_2019-10-11_tau_002_sv.html