Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2019, tusen euro

  1.1.- 30.9.2019
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 49 804 586 67 637 157 951 728 673 422 119 066 893
Finansiella tillgångar som innehas för handel 122 742 791 .. 165 346 .. 124 422 302
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 23 462 650 .. 225 868 473 380 24 174 358
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 837 028
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 40 840 677 .. 6 035 445 .. 47 994 950
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 238 671 290 35 344 909 74 533 280 9 828 188 358 377 667
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 3 777 207 .. 332 488 91 202 4 200 896
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. 97 075
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 508 030 .. 16 945 .. 15 770 282
Materiella tillgångar 1 124 239 134 189 623 177 125 482 2 007 088
Immateriella tillgångar 1 965 789 11 253 10 605 35 006 2 022 653
Skattefordringar 1 069 564 52 469 31 894 3 139 1 157 066
Andra tillgångar 24 702 263 538 280 62 500 52 719 25 355 762
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 524 261 809 105 816 080 82 989 278 12 416 851 725 484 019
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 103 306 514 .. 141 602 .. 104 890 096
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 3 193 621
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 359 818 489 102 293 014 70 248 781 10 744 267 543 104 551
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 868 108 .. 211 234 .. 1 082 047
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 1 807 122 .. .. 77 761 1 884 883
Avsättningar 1 401 910 49 935 9 176 1 667 1 462 689
Skatteskulder 323 742 51 752 58 474 12 194 446 162
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 23 544 974 1 202 221 2 174 624 437 094 27 358 913
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 493 907 576 105 395 805 72 843 893 11 275 688 683 422 963
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 880 517 .. 3 581 044 .. 8 608 379
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 133 333 .. .. .. 133 863
Ackumulerat annat totalresultat -308 619 .. 257 568 .. -25 211
Ackumulerade vinstmedel 23 196 756 197 698 3 770 894 549 284 27 714 633
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 801 527 .. 2 083 345 .. 3 256 567
(-) Egna aktier .. .. .. .. 20 876
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 362 790 207 359 452 534 63 615 1 086 298
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 30 354 233 420 274 10 145 386 1 141 163 42 061 056
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 524 261 809 105 816 080 82 989 279 12 416 851 725 484 019

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/03/llai_2019_03_2019-12-18_tau_002_sv.html