Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2019, tusen euro

  1.1.- 31.12.2019
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 6 329 457 688 174 910 206 211 717 8 139 552
(Räntekostnader) 3 503 512 220 184 64 855 26 214 3 814 765
FINANSNETTO 2 825 944 467 990 845 351 185 503 4 324 787
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividendinkomst 40 177 .. 266 666 .. 320 350
Avgiftsintäkter 2 722 781 496 319 494 224 130 676 3 844 000
(Avgiftskostnader) 712 871 108 000 65 781 19 744 906 396
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 161 399 .. .. 1 561 161 326
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 096 010 34 357 .. .. 1 140 836
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 911 798 .. .. 41 036 963 101
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -986 689 .. -10 311 .. -997 081
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 432 .. 325 .. 212
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -139 685 10 082 -5 60 -129 548
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. -438 .. 761 ..
Övriga rörelseintäkter 676 055 89 378 63 509 17 379 846 321
(Övriga rörelsekostnader) 81 521 15 628 175 408 49 454 322 011
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 6 505 882 977 110 1 440 116 315 343 9 238 451
(Administrationskostnader) 4 140 484 625 546 796 790 167 119 5 729 940
varav: (Personalkostnader) 2 601 020 268 569 304 816 76 370 3 250 775
varav: (Övriga administrationskostnader) 1 539 464 356 977 491 974 90 749 2 479 165
(Avskrivningar [på]) 592 638 24 932 23 763 12 682 654 016
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 375 369 35 640 149 315 411 472
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 496 303 89 613 39 156 15 696 640 768
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. 17 688
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 738 470 .. 7 940 .. 752 139
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 892 778 226 938 570 718 114 011 2 804 444
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 216 327 23 571 175 192 43 978 459 068
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 676 450 203 367 395 526 70 033 2 345 376
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 1 676 450 203 367 395 526 70 033 2 345 376

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 16.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/04/llai_2019_04_2020-04-16_tau_001_sv.html