Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2019, tusen euro

  1.1.- 31.12.2019
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 55 208 131 48 107 108 1 154 337 595 169 105 064 746
Finansiella tillgångar som innehas för handel 100 596 490 .. 23 732 .. 101 808 884
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 24 831 739 .. .. 467 020 25 536 688
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 694 857
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 44 204 357 .. 6 140 686 .. 51 503 608
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 241 080 292 35 680 109 76 782 980 9 988 583 363 531 965
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 742 913 .. 235 178 .. 3 046 180
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 415 855 .. .. 15 590 15 680 596
Materiella tillgångar 1 154 874 111 888 609 880 122 183 1 998 826
Immateriella tillgångar 1 924 748 15 211 12 204 37 281 1 989 444
Skattefordringar 807 608 56 021 30 395 3 486 897 510
Andra tillgångar 4 477 079 352 645 69 085 26 939 4 925 749
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 492 968 527 85 988 849 85 310 850 12 482 787 676 751 013
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 74 515 083 .. 111 910 .. 75 776 376
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 7 408 644
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 367 292 760 82 938 115 72 441 250 10 835 390 533 507 516
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 587 978 .. 195 524 .. 786 246
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 1 196 808 .. .. 55 505 1 252 313
Avsättningar 1 130 457 66 806 10 673 1 673 1 209 610
Skatteskulder 620 680 51 960 30 699 9 665 713 004
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 8 687 257 1 111 334 2 382 460 429 366 12 610 417
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 461 189 384 85 567 882 75 172 516 11 334 343 633 264 125
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 880 517 .. 3 647 546 .. 8 679 584
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 137 890 .. .. .. 138 421
Ackumulerat annat totalresultat -132 817 .. 180 383 .. 68 362
Ackumulerade vinstmedel 23 120 193 207 665 3 825 697 551 812 27 705 366
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 801 622 .. 2 089 182 .. 3 262 858
(-) Egna aktier .. .. .. .. 11 777
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 676 450 203 366 395 526 70 033 2 345 376
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 31 779 143 420 968 10 138 334 1 148 444 43 486 889
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 492 968 527 85 988 850 85 310 850 12 482 787 676 751 014

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 16.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2019, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/04/llai_2019_04_2020-04-16_tau_002_sv.html