Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2020, tusen euro

  1.1.- 31.3.2020
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 1 361 710 191 577 223 540 52 906 1 829 733
(Räntekostnader) 604 784 60 935 12 533 4 532 682 783
FINANSNETTO 756 926 130 643 211 007 48 374 1 146 950
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. .. ..
Dividendinkomst 12 256 .. 261 049 .. 279 686
Avgiftsintäkter 678 877 117 377 132 914 34 596 963 763
(Avgiftskostnader) 171 002 21 413 11 925 4 578 208 917
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 42 441 .. .. 8 394 50 121
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto -437 902 3 708 .. .. -426 506
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto -188 813 .. .. -41 418 -244 005
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 876 632 .. -7 731 .. 868 950
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -23 022 .. .. -491 -23 248
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -189 150 3 879 -15 108 -185 178
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. 45 255 ..
Övriga rörelseintäkter 140 890 11 333 21 031 8 582 181 836
(Övriga rörelsekostnader) 36 768 3 617 64 149 15 486 120 020
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 461 256 241 120 536 548 44 700 2 283 624
(Administrationskostnader) 1 094 010 155 682 216 503 46 145 1 512 340
varav: (Personalkostnader) 642 160 67 173 85 443 18 023 812 799
varav: (Övriga administrationskostnader) 451 850 88 510 131 059 28 122 699 541
(Avskrivningar [på]) 130 994 6 023 5 636 3 293 145 946
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 13 716 -15 416 71 249 -1 381
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 212 672 67 053 43 568 8 480 331 774
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. 2 002 .. 6 987
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 356 950 27 794 268 769 -13 467 640 045
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 16 865 5 518 -5 762 -19 808 -3 186
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 340 085 22 276 274 531 6 340 643 231
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 340 085 22 276 274 531 6 340 643 231

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/01/llai_2020_01_2020-08-13_tau_001_sv.html