Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2020, tusen euro

  1.1.- 31.3.2020
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 61 661 972 57 962 740 1 892 311 786 609 122 303 631
Finansiella tillgångar som innehas för handel 141 260 987 .. 24 727 .. 143 099 473
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 25 100 357 .. .. 403 767 25 686 935
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 650 582
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 48 235 618 .. 6 132 714 .. 55 358 125
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 244 972 627 37 175 199 77 897 514 10 196 061 370 241 401
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 4 765 403 .. 279 525 70 455 5 115 382
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 106 762 .. .. .. 106 762
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 14 894 778 .. 15 186 .. 15 149 055
Materiella tillgångar 1 123 320 110 252 599 865 123 884 1 957 321
Immateriella tillgångar 1 893 221 19 881 12 310 36 569 1 961 981
Skattefordringar 728 848 64 058 34 652 9 583 837 142
Andra tillgångar 5 516 042 284 632 61 605 109 707 5 971 987
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 550 657 266 97 916 000 87 132 555 12 733 957 748 439 778
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 110 786 346 .. 133 533 .. 112 702 893
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 6 102 275
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 384 653 526 94 318 941 74 042 575 11 123 222 564 138 265
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 972 599 .. 210 681 .. 1 184 470
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 1 715 270 .. .. 61 469 1 776 739
Avsättningar 1 126 899 50 984 10 266 1 922 1 190 071
Skatteskulder 376 480 53 507 37 086 4 760 471 833
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 13 305 791 1 146 487 2 403 461 418 496 17 274 235
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 518 789 143 97 602 976 76 837 603 11 611 059 704 840 781
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 887 249 .. 3 519 151 .. 8 557 921
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 141 099 .. .. .. 141 629
Ackumulerat annat totalresultat -333 188 .. 207 450 .. -135 450
Ackumulerade vinstmedel 23 605 369 267 678 4 203 969 618 426 28 695 442
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 1 938 104 .. 2 089 853 .. 4 402 050
(-) Egna aktier .. .. .. .. 19 443
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 340 085 22 276 274 531 6 340 643 232
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 31 868 123 313 024 10 294 953 1 122 898 43 598 997
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 550 657 266 97 916 000 87 132 556 12 733 957 748 439 778

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/01/llai_2020_01_2020-08-13_tau_002_sv.html