Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2020, tusen euro

  1.1.- 30.6.2020
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 2 555 447 379 284 453 246 104 025 3 492 002
(Räntekostnader) 1 013 922 121 698 27 598 9 804 1 173 022
FINANSNETTO 1 541 524 257 587 425 647 94 221 2 318 980
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) .. .. .. ..
Dividendinkomst 26 570 .. 265 343 .. 298 433
Avgiftsintäkter 1 279 507 241 644 240 953 67 796 1 829 899
(Avgiftskostnader) 347 420 41 042 23 309 9 133 420 905
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 55 010 .. .. 8 152 61 030
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 116 632 12 908 .. .. 151 646
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 49 445 .. .. -12 578 29 206
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 571 433 .. -21 639 .. 549 773
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. .. 528 433 -33 912
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -329 176 6 204 50 48 -322 874
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. 237 -3 326 -3 136
Övriga rörelseintäkter 262 173 27 588 31 911 10 668 332 340
(Övriga rörelsekostnader) 33 573 10 425 84 739 13 897 142 633
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 3 157 172 493 297 848 497 148 880 4 647 846
(Administrationskostnader) 1 857 756 319 867 425 520 89 342 2 692 484
varav: (Personalkostnader) 1 245 960 134 258 169 913 36 833 1 586 964
varav: (Övriga administrationskostnader) 611 797 185 608 255 606 52 509 1 105 520
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) .. .. 25 534 8 233 258 239
(Avskrivningar [på]) 266 984 12 632 11 276 6 797 297 689
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 141 201 -20 141 -53 599 121 606
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 660 127 81 713 69 808 20 839 832 487
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. .. .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 709 000 99 168 313 412 22 199 1 143 779
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 9 086 16 310 6 796 5 483 37 675
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 699 914 82 858 306 616 16 716 1 106 103
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 699 914 82 858 306 616 16 716 1 106 103
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/02/llai_2020_02_2020-10-15_tau_001_sv.html