Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2020, tusen euro

  1.1.- 30.9.2020
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 3 642 652 587 081 684 440 158 767 5 072 940
(Räntekostnader) 1 345 755 196 058 41 291 14 111 1 597 215
FINANSNETTO 2 296 897 391 023 643 148 144 656 3 475 725
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) .. .. .. ..
Dividendinkomst 32 135 .. 267 285 .. 303 655
Avgiftsintäkter 1 902 502 377 303 341 718 103 679 2 725 201
(Avgiftskostnader) 500 496 62 677 33 867 14 520 611 560
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 62 987 .. .. 8 473 69 128
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 559 609 .. 26 105 .. 603 651
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 144 144 .. .. -652 137 029
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 372 473 .. -24 698 .. 347 741
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -28 748 .. .. 992 -26 961
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -384 922 8 964 58 -162 -376 062
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. 69 -3 244 ..
Övriga rörelseintäkter 382 962 52 452 43 302 12 780 491 496
(Övriga rörelsekostnader) 47 482 16 112 122 418 21 231 207 243
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 4 791 273 767 459 1 134 109 235 042 6 927 883
(Administrationskostnader) 2 765 794 470 091 619 589 130 936 3 986 411
varav: (Personalkostnader) 1 875 411 193 270 241 813 52 977 2 363 471
varav: (Övriga administrationskostnader) 890 384 276 821 377 777 77 959 1 622 940
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) .. .. 25 534 8 242 274 629
(Avskrivningar [på]) 410 718 18 863 16 901 10 295 456 777
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 134 132 -15 952 128 369 118 677
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 652 264 93 802 79 706 22 500 848 271
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. .. .. .. ..
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 277 382 208 203 389 031 61 598 1 936 214
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 157 085 37 196 24 957 21 672 240 910
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 120 296 171 007 364 074 39 927 1 695 304
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter . . . . .
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 1 120 296 171 007 364 074 39 927 1 695 304
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/03/llai_2020_03_2020-12-17_tau_001_sv.html