Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2021, tusen euro

  1.1.- 31.3.2021
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 1 130 205 197 931 220 743 54 095 1 602 975
(Räntekostnader) 341 303 59 452 3 685 3 536 407 975
FINANSNETTO 788 903 138 480 217 059 50 559 1 195 001
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) .. .. .. ..
Dividendinkomst 11 765 .. 4 872 .. 18 527
Avgiftsintäkter 704 944 140 343 147 779 38 752 1 031 818
(Avgiftskostnader) 158 725 20 855 9 818 4 421 193 819
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 26 416 .. .. 185 25 531
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 709 340 8 106 .. .. 719 433
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 109 320 .. .. 6 389 117 848
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -260 882 .. -426 .. -261 308
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -9 791 .. .. -37 -9 567
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -118 884 6 114 .. .. -112 685
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. .. 112 ..
Övriga rörelseintäkter 134 875 23 650 18 569 7 926 185 020
(Övriga rörelsekostnader) 24 331 4 713 49 037 6 928 85 008
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 912 961 290 865 333 152 94 109 2 631 087
(Administrationskostnader) 940 611 160 690 210 660 46 130 1 358 091
varav: (Personalkostnader) 633 775 66 979 84 082 18 694 803 529
varav: (Övriga administrationskostnader) 306 835 93 712 126 578 27 436 554 561
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) 223 841 .. 27 671 .. 261 831
(Avskrivningar [på]) 141 916 6 239 6 096 3 116 157 367
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -7 170 1 749 20 300 -5 101
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 57 581 12 592 9 149 3 505 82 827
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 2 272 .. -136 .. 2 299
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 012 720 115 469 79 692 32 318 1 240 198
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 147 311 16 409 19 729 11 409 194 859
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 865 409 99 059 59 963 20 908 1 045 340
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter . . . . .
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 865 409 99 059 59 963 20 908 1 045 340
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2021/01/llai_2021_01_2021-07-01_tau_001_sv.html