Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2021, tusen euro

1.1.- 30.9.2021
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 3 268 629 644 416 662 241 167 921 4 743 207
(Räntekostnader) 886 016 229 126 1 278 11 052 1 127 472
FINANSNETTO 2 382 613 415 289 660 962 156 869 3 615 734
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) .. .. .. ..
Dividendinkomst 24 040 .. 199 839 . 229 513
Avgiftsintäkter 2 137 914 431 251 400 160 124 508 3 093 832
(Avgiftskostnader) 486 014 63 261 34 534 14 855 598 664
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) -28 821 .. .. 646 -30 751
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 266 794 27 282 14 976 .. 1 309 051
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 320 173 .. .. 13 554 337 394
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -546 390 .. -9 852 .. -556 285
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 9 021 .. .. -36 9 777
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 25 606 12 625 -1 134 38 365
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. 265 1 124 ..
Övriga rörelseintäkter 755 180 82 856 75 364 41 025 954 424
(Övriga rörelsekostnader) 69 248 11 344 140 579 21 751 242 922
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 5 787 687 895 011 1 170 894 304 150 8 157 741
(Administrationskostnader) 2 806 024 479 048 616 735 143 254 4 045 061
varav: (Personalkostnader) 1 925 559 199 947 247 864 56 550 2 429 919
varav: (Övriga administrationskostnader) 880 465 279 102 368 871 86 704 1 615 141
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) 267 839 .. 32 849 .. 317 131
(Avskrivningar [på]) 434 740 18 756 17 357 9 570 480 424
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -11 013 -9 919 55 -309 -21 186
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 9 653 40 493 38 565 6 259 94 970
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 19 331 .. 12 823 .. 37 442
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 2 732 073 375 883 452 509 129 498 3 689 963
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 545 806 67 830 57 118 48 556 719 310
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 2 186 268 308 054 395 391 80 942 2 970 654
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter . . . . .
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 2 186 268 308 054 395 391 80 942 2 970 654
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2021/03/llai_2021_03_2021-12-16_tau_001_sv.html