Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2021, tusen euro

1.1.- 30.9.2021
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 114 446 319 91 167 297 1 622 979 986 187 208 222 783
Finansiella tillgångar som innehas för handel 95 923 338 .. 1) 2) 24 068 .. 97 538 441
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 21 610 675 .. .. 165 653 21 951 649
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 384 544
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 47 656 184 .. 6 062 651 .. 55 302 468
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 267 183 778 40 900 079 94 160 570 11 477 229 413 721 656
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 094 707 .. 209 993 .. 1 349 665
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 35 158 .. .. .. 35 158
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 16 498 192 .. .. 26 622 16 792 695
Materiella tillgångar 1 002 905 102 579 546 972 107 308 1 759 764
Immateriella tillgångar 1 908 447 38 294 10 532 37 706 1 994 979
Skattefordringar 621 085 72 973 8 602 10 030 712 690
Andra tillgångar 6 332 216 399 084 65 906 111 050 6 908 256
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 574 445 524 134 775 695 102 903 143 14 550 384 826 674 747
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 74 608 104 .. 114 134 .. 76 326 557
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 6 321 039
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 444 091 125 130 606 651 89 365 050 12 722 244 676 785 070
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 951 635 .. 194 214 .. 1 145 848
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 722 397 .. .. 38 181 760 578
Avsättningar 851 321 44 455 7 832 2 359 905 968
Skatteskulder 401 782 81 245 53 656 15 466 552 148
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 10 818 078 1 480 533 2 584 689 512 967 15 396 267
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 538 399 375 134 183 308 92 319 575 13 291 217 778 193 475
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 887 249 28 972 3 607 992 126 517 8 650 730
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital .. .. .. .. 157 023
Ackumulerat annat totalresultat 176 699 .. 161 530 .. 353 334
Ackumulerade vinstmedel 25 235 620 263 095 4 344 330 622 291 30 465 336
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 2 099 581 .. 2 074 325 .. 4 582 228
(-) Egna aktier .. .. .. .. 8 791
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 2 186 268 308 054 395 391 80 942 2 970 654
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 36 046 149 592 387 10 583 568 1 259 168 48 481 272
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 574 445 524 134 775 695 102 903 143 14 550 384 826 674 747
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2021/03/llai_2021_03_2021-12-16_tau_002_sv.html