Publicerad: 3.8.2009

Ökningen av turismen från utlandet till Finland avtog år 2008

Sammantaget var år 2008 ett ganska anspråkslöst år när det gäller turismen till Finland. Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar steg med drygt tre procent från året innan. Året 2008 fick en mycket lovande start när antalet övernattningar steg med 10 procent under januari-maj. De negativa effekterna av den ekonomiska krisen började synas under årets senare hälft då antalet övernattningar var något på minus. Största delen av tillväxten kom fortfarande från Ryssland och Storbritannien. De ryska turisternas övernattningar ökade med 20 procent och brittiska turisternas med sex procent. Ökningen av turismen från EU-länderna stannade på marginella 0,4 procent. Totalt steg antalet övernattningar av utländska turister i inkvarteringsanläggningar till 5,5 miljoner. Av dem var 4,7 miljoner övernattningar på hotell. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Turiststatistik 2009.

Turismen från flera EU-länder minskade och det totala antalet övernattningar stannade på nästan samma nivå som året innan, dvs. 3,1 miljoner övernattningsdygn. Tillväxtsiffrorna gällande Portugal (10%), Litauen (13%), Lettland (8%) samt Danmark och Tjeckien (6%) var fortfarande höga. En liten tillväxt på 1-3 procent kom också från Tyskland, Italien och Österrike.

Ökningen av turismen från Asien fortsatte på samma nivå som året innan, antalet övernattningar steg med fyra procent år 2008. Turismen från Japan och Kina minskade, men underskottet uppvägdes av att turismen från Indien ökat kraftigt under de senaste åren (29 %). Indien håller snabbt på att komma i kapp Kina ifråga om turismen till Finland. Turismen minskade från Förenta staterna (-6 %) och från hela den amerikanska kontinenten (-5 %).

Finlands turistinkomster steg till 2,2 miljarder euro

Finlands turistinkomster från utlandet steg till 2,2 miljarder euro år 2008, vilket var en ökning med 5 procent från året innan. Ökningen av turistinkomsterna berodde huvudsakligen på att turismen från Ryssland var fortsatt stark. Turistinkomsterna från Ryssland ökade från året innan med en femtedel till 658 miljoner euro. Ryssland andel av Finlands turistinkomster steg till 30 procent. Förutom från Ryssland fick Finland betydande turistinkomster från Sverige (321 mn), Tyskland (171 mn) och Storbritannien (125 mn). Turistinkomsternas andel av den totala exporten av tjänster var omkring 12 procent år 2008.

På grund av ökningen av finländarnas utlandsturism och de internkontinentala resornas fortsatt stora popularitet ökade turistutgifterna till utlandet till 3,1 miljarder euro. Turistutgifterna ökade med 5 procent från året innan, vilket fördjupade underskottet i Finlands resebalans till nästan 0,9 miljarder euro. Turistutgifternas andel av den totala exporten av tjänster var något under en femtedel år 2008.

Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar ökade med 2 procent

Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland steg till 19,5 miljoner år 2008. Övernattningarna ökade med två procent från året innan. Ökningen av den inhemska efterfrågan avtog från fyra procent året innan till två procent. Av övernattningsdygnen var något under tre fjärdedelar, dvs. 14 miljoner, finländska turisters övernattningar.

År 2008 uppgick antalet övernattningar på hotell till totalt 15,6 miljoner, av vilka 10,9 miljoner var övernattningar av finländska turister och återstående 4,7 miljoner övernattningar av utländska turister. De finländska turisternas övernattningar på hotell ökade med något under två procent, de utländska turisternas med tre procent.

Omsättningen av inkvarteringsverksamheten ökade

Den dämpade inhemska och utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster syns i en marginell ökning av hotellens kapacitetsutnyttjande med 0,2 procentenheter. År 2008 var hotellrummens kapacitetsutnyttjande fortsättningsvis på nästan samma nivå som året innan, 53,3 procent. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet dämpades av kapacitetsökningen med 660 hotellrum. I Helsingfors steg utbudet av hotellrum med fem procent. Den långsammare ökningen av efterfrågan räckte inte till för att uppväga kapacitetsökningen. Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Helsingfors sjönk med 1,6 procentenheter till 68,8 procent från året innan. I hela landet steg medelpriset för hotellrum med något under fyra procent till 88 euro år 2008. I Helsingfors var medelpriset på hotellrum nästan oförändrat, dvs. omkring 108 euro. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2008 gjorde den moderata ökningen av efterfrågan på inkvarteringstjänster och prisstegringen att omsättningen inom branschen ökade med ungefär 6 procent till 1,4 miljarder euro jämfört med året innan.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Marin (09) 1734 2552, Marjut Tuominen (09) 1734 3556 liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 3.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2008/matk_2008_2009-08-03_tie_001_sv.html