Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2019

Föräldrarnas utbildningsbakgrund har ett samband med genomströmningen inom utbildning på andra stadiet

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var genomströmningen bland barn till högutbildade föräldrar snabbare inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet än bland studerande vilkas föräldrar avlagt examen på andra stadiet eller enbart på grundnivå. Föräldrarnas höga utbildning förbättrade både flickornas och pojkarnas sannolikhet att klara av utbildningen inom målsatt tid. Humankapitalet som är ett arv hemifrån hade större inverkan när det gäller pojkarnas genomströmning. Både när det gäller universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning var utexamineringen snabbare.

Genomströmning efter utbildningssektor och Föräldrarnas utbildningsbakgrund 2017

Genomströmning efter utbildningssektor och Föräldrarnas utbildningsbakgrund 2017
** Innehåller människor som har okänt utbildningsnivå i utbildningsregister
* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Föräldrarnas utbildningsbakgrund inverkade både på genomströmningen på andra stadiet och på sökande till utbildning. Av de nya studerande i gymnasieutbildning var 74 procent barn till högutbildade föräldrar och i grundläggande yrkesutbildning 42 procent. Av de nya studerande i gymnasieutbildning kom 24 procent från familjer där den högsta examen var en examen på andra stadiet, medan motsvarande andel var 48 procent i grundläggande yrkesutbildning. När det gäller nya studerande i gymnasieutbildning och i grundläggande yrkesutbildning kom 2 respektive 10 procent från familjer där föräldrarna saknade en examen efter grundnivå. Nya studerande som kom från lågutbildade familjer är en heterogen grupp: 50 procent av nya studerande inom gymnasieutbildning och 46 procent av nya studerande inom grundläggande yrkesutbildning hade ett annat språk än finska, svenska eller samiska som modersmål. Studerande med främmande modersmål är första eller andra generationens invandrare för vilka uppgiften om föräldrarnas examen i huvudsak saknas i Statistikcentralens examensregister, varvid de bokförs som personer med examen på grundnivå.

Inom den målsatta tiden, dvs. inom tre och ett halvt år, var genomströmningen på andra stadiet bäst bland barn till högutbildade föräldrar. Det fanns stora skillnader i genomströmningen både inom gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Åttiofyra procent av barn till högutbildade föräldrar avlade studentexamen inom målsatt tid och 73 procent yrkesinriktad grundexamen. Sjuttiosju procent av barn till föräldrar med examen på andra stadiet avlade studentexamen inom målsatt tid och 66 procent yrkesinriktad grundexamen. Sextiotre procent av barn till föräldrar med examen på grundnivå avlade studentexamen inom målsatt tid och 57 procent yrkesinriktad grundexamen.

Genomströmning i gymnasieutbildning efter kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund 2017

Genomströmning i gymnasieutbildning efter kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund 2017
** Innehåller människor som har okänt utbildningsnivå i utbildningsregister
* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Enligt uppgifterna för år 2017 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever slutförde 82 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 89 procent på högst fyra och ett halvt år. Det tog något längre tid för manliga gymnasiestuderande att avlägga gymnasieexamen än för kvinnliga studerande.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund inverkade på genomströmningen bland både manliga och kvinnliga studerande, även om den hade en lite större inverkan på genomströmningen för pojkar. Åttiofyra procent av döttrarna och 83 procent av sönerna till högutbildade föräldrar avlade studentexamen inom målsatt tid, varvid skillnaden i genomströmningen var 1 procentenhet. När föräldrarnas högsta examen var en examen på andra stadiet sjönk genomströmningen för pojkarna till 75 procent och till 78 procent för flickorna, varvid skillnaden i genomströmningen var 3 procentenheter. Skillnaden i genomströmningen mellan könen var störst i fråga om föräldrar med låg utbildning: 58 procent av männen avlade examen inom målsatt tid och 66 procent av kvinnorna, varvid skillnaden i genomströmningen var 8 procentenheter. När det gäller män från högutbildade familjer var genomströmningen 25 procentenheter högre än vad gäller män från lågutbildade familjer. Motsvarande skillnad hos kvinnorna var 18 procentenheter.

Genomströmning i yrkesutbildning efter kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund 2017

Genomströmning i yrkesutbildning efter kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund 2017
** Innehåller människor som har okänt utbildningsnivå i utbildningsregister
* Innehåller specialyrkesutbildningsnivå

Sextioåtta procent av studerande i yrkesutbildning riktad till ungdomar avlade examen inom tre och ett halvt år och 75 procent inom högst fyra och ett halvt år. Kvinnor avlade examen något snabbare än män.

Sjuttiotre procent av döttrarna till högutbildade föräldrar avlade yrkesinriktad grundexamen inom målsatt tid och 72 procent av sönerna. Skillnaden i genomströmningen var en procentenhet. Sextiofem procent av sönerna och 67 procent av döttrarna till föräldrar med en examen på andra stadiet avlade examen inom målsatt tid, varvid skillnaden i genomströmningen var 2 procentenheter. Femtiotre procent av sönerna och 61 procent av döttrarna till föräldrar utan examen efter grundnivå avlade examen inom målsatt tid, varvid skillnaden i genomströmningen var 8 procentenheter. När det gäller män som kommer från högutbildade familjer var genomströmningen 19 procentenheter högre än vad gäller män från lågutbildade familjer. Motsvarande skillnad hos kvinnorna var 12 procentenheter.

Femtioen procent av dem som påbörjat studierna avlade yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år. Trettiofem procent av männen och 64 procent av kvinnorna avlade examen inom målsatt tid, varvid skillnaden i genomströmningen var 19 procentenheter.

Genomströmningen i universitetsutbildning ökar ju längre tid det gått sedan utbildningen inleddes. Ju äldre kohort av nya studerande man studerar desto högre var genomströmningen. Av de studerande avlade 63 procent högre eller lägre högskoleexamen inom fem och ett halvt år och av dem som hade studerat 7,5 år hade redan 72 procent avlagt universitetsexamen. Av kvinnorna avlade 69 procent examen inom fem och ett halvt år och av männen 55 procent.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika utbildningssektorerna (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken: ( Avbrott i utbildningen , Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2019-03-14_tie_001_sv.html