Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Antal barn

Antalet barn är antalet personer som bor hemma och som har ställningen barn inom familjen. Med antalet barn i barnfamilj avses antalet hemmaboende barn som inte fyllt 18 år.

Barn

Som barn betraktas i familjestatistiken följande personer som bor tillsammans med sina föräldrar:

 • biologiska barn
 • adoptivbarn
 • biologiska barn, adoptivbarn och fastställda barn till den ena maken/makan

Fosterbarn och barn som enbart omfattas av försörjningsförhållande betraktas inte som barn i familjen.

Definitionen av barn har sedan år 1990 ändrats så att en person som bor tillsammans med sina föräldrar klassificeras som barn oberoende av civilstånd om han/hon inte själv har make/maka eller barn i samma bostadshushåll. Tidigare klassificerades bara ogifta personer som barn. Detta innebär att en änka/änkling eller en frånskild person som år 1990 bodde hos sina föräldrar föll utanför familjen. Från och med år 1992 hör han/hon till familjen.

Barnfamilj

En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år.

Familjetyp

Familjerna indelas i följande typer:

- gift par utan barn, tvåkönade par

- gift par utan barn, enkönade par

- sambor utan barn, tvåkönade par

- gift par med barn, tvåkönade par

- gift par med barn, enkönade par

- sambor med barn, tvåkönade par

- sambor med gemensamma barn, kvinnliga par (biologisk mor och fastställd mor)

- registrerat par, män, utan barn

- registrerat par, män, med barn

- registrerat par, kvinnor, utan barn

- registrerat par, kvinnor, med barn

- mor och barn

- far och barn

Gift eller samboende par utan barn avser ett par som aldrig har haft barn eller vars barn inte längre bor med föräldrarna. ”Äkta par och sambor med barn” omfattar förutom par med gemensamma barn också par med barn som inte är gemensamma.

Äktenskap och samobor där makarna är av samma kön och personer i registrerat partnerskap har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med äktenskap och sambor där makarna är av olika kön.

Med familj

En man med familj är en make eller sambo, en far med barn och båda parterna i ett manligt registrerat partnerskap.

En kvinna med familj är en maka eller sambo, en mor med barn och båda parterna i ett kvinnligt registrerat partnerskap.

Ombildad familj

I en ombildad familj är ett barn som inte fyllt 18 år bara den ena makens barn. Alla barn i familjen är inte makarnas gemensamma.

Samboende par

Samboende par bildas av personer av motsatta kön som stadigvarande bor i samma bostad, om de fyllt 18 år och om deras åldersskillnad är mindre än 16 år, och de inte är syskon. Om paret har ett gemensamt barn tillämpas inte dessa regler. Personer av samma kön som bor tillsammans klassificeras inte som sambor, utom i det fall att det bor två kvinnor i bostadshushållet, av vilka en är biologisk mor till ett barn som bor i samma bostad och en är fastställd mor till barnet

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Ställning i familjen

Familjemedlemmarna indelas efter ställning i familjen på följande sätt:

 • äkta make/maka utan barn
 • äkta make/maka med barn
 • sambo utan barn
 • sambo med barn
 • partner i registrerat parförhållande utan barn
 • partner i registrerat parförhållande med barn
 • far/mor utan make/maka/sambo
 • barn

Till barn räknas i familjestatistiken, oberoende av ålder, alla egna eller adopterade barn, makens/makans biologiska, adopterade eller fastställda barn som bor tillsammans med föräldrarna. Fosterbarn eller försörjda barn räknas inte med.

Ålder

Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året. Uppgiften har tagits ur det centrala befolkningsregistret.

Ålder har också använts som tilläggsvariabel. Arbetskraften kan t.ex. omfatta bara 15-74-åringar.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/kas_sv.html