Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2015

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Korrigerad 19.6.2018. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2015 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 222 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Nästän 59 procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 56 procent och av flervåningshusen 65 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2015 totalt 467 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 312 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 817 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2015

  Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 505 138 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 283 291 85,3
Fristående småhus 1 143 896 76,0
Rad- och kedjehus 79 896 5,3
Flervåningsbostadshus 59 499 4,0
C-N Övriga byggnader 221 847 14,7
C Butiksbyggnader - 43 058 2,9
D Kontorsbyggnader 10 828 0,7
E Trafikbyggnader 56 530 3,8
F Vårdbyggnader 8 756 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 14 151 0,9
H Undervisningsbyggnader 8 935 0,6
J lndustribyggnader 43 524 2,9
K Lagerbyggnader 30 429 2,0
L,N Övriga byggnader 5 636 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 7 600 byggnader

I slutet av år 2015 fanns det totalt 1 505 100 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 7 600 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 342 700, dvs. omkring 29 procent. Omkring 79 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Över tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

66 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 68 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 28 000 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 210 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 310 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 210 egentliga flervåningsbostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2015, Byggnadsbeståndet 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2015/rakke_2015_2016-05-26_kat_002_sv.html