Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Brott som anmälts till åklagare

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen.

Brott som kommit till myndigheternas kännedom

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden. Brottet har kunnat komma till polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets kännedom antingen genom anmälan eller i samband med en annan utredning. Brottet statistikförs för det år som det kommer till myndigheternas kännedom. Med ett brott avses en gärning för vilken lagstiftningen föreskriver ett straff. Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen. Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett. Om flera likadana brott begås under ett och samma tillfälle, kan dessa registreras som flera brott. Ett brott statistikförs enligt gärningsort. Ett brott har även kunnat ske utomlands och då registreras en polisanmälan om polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har behörighet i ärendet och brottet har begåtts av eller riktar sig mot en finsk medborgare, en i Finland varaktigt bosatt person eller en finsk juridisk person.

Brott som kommit till polisens kännedom

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden.

Dold brottslighet

Brott som inte kommer till polisens kännedom och som därför inte registreras som brott.

Förvarhållningstid

Förvarhållningstiden är den tid som en person hålls gripen, anhållen eller häktad med stöd av bestämmelserna om tvångsmedel. Tiden som gripen och anhållen räknas i timmar, häktningsdygnen efter datum.

Grövsta brott

Det grövsta av de brott som den misstänkte begått under statistikåret, dvs. det s.k. huvudbrottet. Brottets grovhetsgrad bestäms bl.a. på basis av den dom som meddelas för brottet.

Inbrott

Stöld, grov stöld eller snatteri genom olovligt intrång.

Misstänkt

Person som misstänks för brott. Beslut om misstanke och registrering fattas av polisen (eller en utredare vid tullen eller gränsbevakningsväsendet). I statistiken beaktas endast personer som misstänks för uppklarade brott.

Huvudregeln är att en person uppges i statistiken lika många gånger som han eller hon misstänks för ett brott (bruttoantalet personer). Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett.

Om en person gör sig skyldig till en brottsserie, dvs. flera liknande gärningar, räknas antalet misstänkta enligt antalet brott i brottsserien.

Databastabellerna visar antalet misstänkta enligt tre olika räknesätt: Misstänkta för uppklarade brott (dvs. det s.k. totala antalet), antalet brottsrubriceringar som misstänks samt enligt regeln om huvudbrott/det grövsta brottet.

Målsägande

I statistiken över brott och tvångsmedel är en målsägande inte nödvändigtvis det faktiska brottsoffret. En person som avlidit till följd av ett brott eller en händelse som lett till undersökning registreras ibland i PATJA-systemet med en annan status än målsägande, medan rättsinnehavarna till den avlidna personen registreras som målsägande. Vid ett brott mot en minderårig registreras som målsägande vanligtvis även det faktiska brottsoffrets vårdnadshavare.

Offer

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Parkeringsbot

Avgift för brott mot bestämmelser och föreskrifter som gäller att stanna och parkera fordon samt användning av parkeringsskiva. Den kan också påföras för motorfordons onödiga tomgång.

Avgiften påförs av polisen eller, om kommunen sköter övervakningen, även av den kommunala parkeringsövervakaren eller parkeringsövervakarens biträde. Ett parkeringsfel för vilket parkeringsbot har påförts eller anmärkning givits registreras inte som brott.

Tvångsmedel

Tvångsmedlen indelas ofta i tre kategorier: tvångsmedel riktade mot person, tvångsmedel riktade mot egendom samt tvångsmedel som förordnats av domstol. I statistiken utmärks tvångsmedel som förordnats av domstol genom att tvångsmedlets bokstavsförkortning slutar på bokstaven O. Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation (5 a kap. i lagen om ändring av tvångsmedelslagen 2003/646) ingår inte i denna statistik.

Vissa fall som statistikförs som tvångsmedel, till exempel besöksförbud och näringsförbud, har karaktären av (efter)lysningar, som leder till åtgärder vid överträdelse av förbudet.

Bestämmelser om tvångsmedel finns i tvångsmedelslagen (806/2011). Dessutom innehåller polislagen bestämmelser om gripande (s.k. gripande enligt polislagen). Om tvångsmedel som under speciella omständigheter riktas mot utlänningar (t.ex. i samband med inreseformaliteter eller mottagning av flyktingar) stadgas i utlänningslagen.

I tvångsmedelsbeslutet antecknas orsaken till användningen av tvångsmedlet och de allmänna rättsgrunderna för användningen (en eller flera).

När det gäller tvångsmedel riktade mot en persons frihet kan även (en eller flera) särskilda grunder anges. En vanlig särskild grund är risk för att den brottsmisstänkta personen flyr.

Statistikcentralen statistikför inte hemliga tvångsmedel såsom teletvångsmedel eller tvångsmedel av observationstyp.

Uppklarat brott

Ett brott som kommit till myndigheternas (polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets) kännedom anses ha blivit uppklarat när gärningsomständigheterna, parterna och andra omständigheter som krävs för åtalsbeslut och rättegång har uppklarats. Beslut i saken fattas av förundersökningsledaren.

Uppklarningsprocent

Talet anger hur många procent alla de brott som blivit uppklarade under statistikåret utgör av antalet brott som har kommit till polisens kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således bli högre än hundra.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/kas_sv.html