Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Översikt över finansmarknaden år 2007

Hushåll

År 2007 placerade hushållen fortfarande kraftigt i finansiella tillgångar. Kapitalvinsterna av placeringarna var dock blygsamma och därför var ökningen av tillgångarna klart svagare än under tidigare år. I bakgrunden låg i synnerhet det faktum att aktiemarknaden vände klart nedåt under året. Hushållens finansiella tillgångar ökade totalt med 8 miljarder euro, medan ökningen året innan var 16 miljarder. Hushållens skulder ökade däremot i ungefär samma takt som året innan.

Det skedde en klar förändring i hushållens placeringsbeteende i fjol, då det strömmade in mer pengar från hushållen till insättningarna, rentav 6 miljarder euro. Det var klart mer än någonsin tidigare. Däremot skaffade hushållen fondandelar för bara något under en miljard euro, netto, medan summan ännu året innan var närmare 4 miljarder. Hushållen minskade sina placeringar i börsaktier med en miljard euro, netto. Försäkringssparandet fortsatte att öka. Totalt hade hushållen 203 miljarder euro placerade i finansiella tillgångar i slutet av år 2007. Av detta belopp var 63 miljarder insättningar, 27 miljarder börsaktier, 41 miljarder övriga aktier, 42 miljarder försäkringstekniska fordringar och 18 miljarder fondandelar.

Hushållens finansiella ställning visade fortfarande ett underskott år 2007. Skulderna fortsatte att öka kraftigt och skuldsättningsgraden, dvs. skulderna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg till 102 procent. Under året ökade skulderna med 9 miljarder euro.

Hushållens bostadsaktier statistikförs inte som finansiell förmögenhet i nationalräkenskaperna, utan de jämställs med annan bostadsförmögenhet och beskrivs på den s.k. reala sidan i räkenskaperna.

Den försäkringstekniska ansvarsskulden, som statistikfördes som hushållens finansiella tillgångar, uppgick i slutet av år 2007 till 42 miljarder euro. Det bör observeras att den individuella liv- och pensionsförsäkringens ansvarsskuld i sin helhet klassificeras som hushållens sparande i nationalräkenskaperna, fastän en del av försäkringsavtalen betalas t.ex. av företagen. Ansvarsskulden innehåller också hushållens andel av ansvarsskulden för skadeförsäkringen. Fr.o.m. år 2000 har också de frivilliga pensionsstiftelsernas och -kassornas ansvarsskuld statistikförts under den försäkringstekniska ansvarsskulden. Den omfattar däremot inte de obligatoriska arbetspensionsanstalternas pensionsansvarsskuld, som i finansräkenskaperna statistikförs under arbetspensionsanstalternas (den offentliga sektorns) finansiella tillgångar.

Den offentliga sektorn

Statens finansiella nettoförmögenhet (skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder) ökade klart från året innan och var nästan 15 miljarder euro på plus i slutet av år 2007. Fram till år 2005 var statens finansiella nettoförmögenhet negativ. År 2007 visade statens finansiella ställning ett överskott på nästan fyra miljarder euro, eftersom man ökade de finansiella tillgångarna samtidigt som man amorterade på skulden. Trots statens avyttringar av aktier och kursnedgången i slutet av året ökade marknadsvärdet av statens innehav av noterade aktier med 2,6 miljarder euro under år 2007 och var i slutet av året nästan 30 miljarder euro. Statens innehav i börsbolag var allra störst år 1999, då värdet uppgick till 36 miljarder euro.

Enligt finansräkenskaperna gick statens bruttoskuld till marknadspris ned med mer än 3 miljarder euro från året innan till 62 miljarder euro i slutet av år 2007. Merparten av skulden utgjordes av obligationer, som i denna statistik har beräknats till marknadspris. Statsskulden enligt finansräkenskaperna avviker till sin värdering och täckning både från den skuld Statskontoret statistikför och från den s.k. EMU-skulden, som följer Maastricht-avtalet.

Lokalförvaltningens (kommunernas och samkommunernas) finansiella ställning var år 2007 på samma nivå som under år 2006 och visade ett underskott på något under 200 miljoner euro. Sektorns skuldsättning hänförde sig huvudsakligen till Finland och den totala skulden ökade med något över en miljard euro. Den totala skulden utgjordes i huvudsak av inhemska lån. Sektorns finansiella nettoförmögenhet uppgick i slutet av år 2007 till 3,8 miljarder euro.

Ökningen av arbetspensionsanstalternas finansiella nettoförmögenhet avtog något under år 2007 och uppgick vid årets slut till 106 miljarder euro. Inriktningen på utländska placeringar var fortsättningsvis stark. Mest ökade placeringarna i utländska fondandelar, i vilka arbetspensionsanstalterna placerade något över fem miljarder euro.

Företag

Företagens finansiella överskott enligt finansräkenskaperna uppgick år 2007 till 1,5 miljarder euro. När man granskar företagen utan de placeringar som gjorts inom sektorn (konsoliderade uppgifter) ser man att sektorns skuldsättning gick upp något och att sektorn placerade 12,5 miljarder euro i finansiella tillgångar. Företagens nettoplaceringar i utlandet var 6,5 miljarder euro. Företagssektorns interna skulder och fordringar ökade avsevärt från året innan.

En betydande del av företagens skuld utgörs av aktie- och andelsskuld. I slutet av år 2007 uppgick dess värde till totalt 348 miljarder euro, varav andelen noterade aktier var 224 miljarder euro. Värdet av det utländska innehavet av aktier och andelar i företagen steg till 175 miljarder euro. Företagen innehade aktier och andelar i företag till ett värde av 41 miljarder euro, och hushållen till ett värde av 57 miljarder euro.

Företagens låneskuld ökade till 140 miljarder euro. Den totala skulden inom sektorn uppgick i slutet av år 2007 till 561 miljarder euro.

Placeringsfonder

I slutet av år 2007 uppgick placeringarna i inhemska penningmarknadsfonder (registrerade i Finland) till 18,7 miljarder euro och i övriga placeringsfonder till 47,6 miljarder euro. Sammanlagt ökade de inhemska fondernas marknadsvärde med 5 miljarder euro. Placeringarna i utländska fonder uppgick till 41,4 miljarder euro. Marknadsvärdet ökade med 6,7 miljarder euro från året innan. De största fondplacerarna var försäkringsbolagen, arbetspensionsanstalterna, hushållen och placeringsfonderna.

Utlandet

Vid utgången av år 2007 uppgick placeringarna av finländska finansiella tillgångar i utlandet till nästan 380 miljarder euro, vilket är en ökning med 30 miljarder från året innan. De finländska placeringarna i utländska värdepapper ökade från föregående år. I aktier och andelar placerades 17 miljarder euro netto. Arbetspensionsanstalterna placerade mest i utländska värdepapper. Deras utländska placeringar gällde huvudsakligen fondandelar.

Nya utländska placeringar i Finland minskade från året innan. Värdet på det utländska aktieinnehavet ökade dock med så mycket som 40 miljarder till 195 miljarder euro. När det gäller börsaktier uppgick det utländska innehavet till 153 miljarder euro i slutet av året. Detta motsvarade 64 procent av värdet på finländska börsaktier.


Senast uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2007, Översikt över finansmarknaden år 2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2007/rtp_2007_2009-01-30_kat_001_sv.html