Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Fjärrvärme

Värme producerad vid kraftverk, i värmepanna eller värmecentral och som via fjärrvärmenätet överförs för uppvärmning av byggnader och beredning av tappvarmvatten.

Fossila bränslen

Med fossila bränslen avses bränslen som har bildats av biomassa och lagrats i marken för miljoner år sedan. Till fossila bränslen hör bl.a. stenkol, brunkol, naturgas och bränslen som förädlats ur råolja. Även torv upptas ofta i internationella klassificeringar bland fossila bränslen, trots att torven är en bränsleform av betydligt yngre datum än de fossila bränslena.

Förbrukad totalenergi

Förbrukad totalenergi innehåller de bränslen som använts vid el- och värmeproduktionen samt vatten-, vind- och kärnkraft som gjorts kommensurabla med primärenergi. Vatten- och vindkraft görs kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 TJ/GWh) och kärnenergi räknas med verkningsgraden 33 procent av producerad kärnkraft (10,91 TJ/GWh). Praxisen motsvarar beräkningssättet för internationell energistatistik.

Förnybara energikällor

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.

Industrivärme/ -ånga

Industriånga eller -värme som producerats i kraftverk eller värmepanna och som används vid industriell tillverkning (t.ex. torkning eller uppvärmning). Omfattar också den värme som producerats för uppvärmning av egna industribyggnader och som inte överförs via fjärrvärmenätet.

Kol

Kol har bildats ur växtrester för hundratals miljoner år sedan. Med kol avser man i energistatistiken stenkol (1211,1212), brunkol (1221), annat kol (1222,1228,1229) och koks som används som energikälla samt masugns- och koksgas som erhålls som biprodukt vid framställning av järn.

Kombinerad produktion av elektricitet och värme

En form av samproduktion av el och värme, där el och värme produceras samtidigt i samma process. Till kombinerad produktion hör sådan elproduktion med ång- eller gasturbiner eller motordrivna produktionsaggregat där den genererade värmen används inom industriella processer eller som fjärrvärme. Med hjälp av kombinerad produktion uppnås högre verkningsgrad och därigenom bättre bränsleutnyttjande än vid separat produktion.

Kondenskraft

Elenergi som produceras i en process som bygger på kondensering av ånga med hjälp av kylvatten och där man inte utnyttjar ångans värmeenergi.

Petajoule

Petajoule (PJ) är en energienhet som används för att ange energiinnehållet i bränslen och andra energikällor. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Separat produktion av el

Med separat produktion av el avses elproduktion i värmekraftverk som planerats enbart för produktion av elektricitet, elproduktion i kärnkraftverk, separat produktion av el med gasturbiner eller förbränningsmotorer samt vattenkraft och vindkraft. I separat produktion ingår även elproduktion som motsvarar den kondensatmängd som särskilts per körning med låg värmelast i samproduktionsanläggningar samt tilläggsproduktion med hjälpkondensatorer.

Separat värmeproduktion

Med separat värmeproduktion avses värmeproduktion i enbart sådana värmeverk, värmepannor samt fasta och flyttbara värmecentraler som avsetts för värmeproduktion. I den separata produktionen ingår också värme som tagits tillvara direkt i pannorna via en reduktionsventil i anläggningar för separat elproduktion eller anläggningar för samproduktion.

Terajoule

Terajoule (TJ) är en energienhet som ofta används för att ange energiinnehållet i bränslen. 1 TJ = 0,278 GWh.

Terawattimme

Terawattimme (TWh) är en energienhet som används för att ange producerad energimängd, dvs. el och värme. 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh; 1 TJ = 0,278 GWh

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/kas_sv.html