Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.7.2010

Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009

Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet fritidsresor med övernattning i destinationslandet ökade med 8 procent jämfört med år 2008. Fritidsresorna i Finland med avgiftsbelagd inkvartering ökade också från året innan och deras antal steg med 3 procent. Antalet tjänsteresor till utlandet minskade däremot med totalt över en femtedel och antalet inrikes tjänsteresor med 12 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken man intervjuade 19 038 i Finland fast bosatta personer i åldern 15–74 år.

Figur 1. Finländarnas resor 2000–2009

Figur 1. Finländarnas resor 2000–2009

Under år 2009 gjorde finländarna i åldern 15–74 år totalt 36,8 miljoner resor med övernattningar, när man räknat med alla fritidsresor i Finland och utlandet samt tjänste- och konferensresor. Av resorna med övernattning var största delen, över 22 miljoner, resor till den egna stugan och besök hos släktingar och bekanta. Utöver resor med övernattning gjorde finländarna nästan 900 000 dagsresor till utlandet. Dagsresorna inom landet omfattas inte av undersökningen om finländarnas resor.

Fritidsresor till utlandet

År 2009 gjordes 3,6 miljoner fritidsresor till utlandet med minst en övernattning i destinationslandet. Antalet fritidsresor till utlandet ökade med 8 procent från året innan. Ökningen var 267 000 resor. Under det gångna decenniet ökade antalet resor mer än detta bara år 2004.

De populäraste resmålen för fritidsresor till utlandet var de samma som åren innan. Flest resor gjordes till Estland. Var femte fritidsresa med övernattning i destinationslandet, dvs. 718 000 resor, gjordes till Estland. Näst flest resor gjordes till Spanien, 390 000 resor. Av resorna till Spanien var över hälften, dvs. 208 000, resor till Kanarieöarna. Det tredje populäraste resmålet var Sverige, dit 378 000 resor gjordes.

Bland de tio populäraste destinationsländerna var liksom under de två föregående åren också Italien, Tyskland, Grekland, Storbritannien, Ryssland, Thailand och Frankrike. Det är bara ordningen som varierat lite under dessa år.

År 2009 ökade resorna mest till Storbritannien och Turkiet samt till Sverige och Tyskland. Semesterresorna till Bulgarien och Cypern minskade däremot mest från år 2008. Antalet resor till Estland och Spanien (inkl. Kanarieöarna) var oförändrat.

År 2009 var 42 procent, dvs. 1,5 miljoner, av fritidsresorna med övernattning i destinationslandet paketresor köpta på resebyrå, vilka innehåller åtminstone transporten till och från målet och inkvartering. I början av decenniet var ännu över hälften, 55 procent, av resorna paketresor.

Figur 2. Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning år 2009 och jämfört med år 2008

Figur 2. Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning år 2009 och jämfört med år 2008

Utöver semesterresorna med övernattning i destinationslandet gjorde finländarna år 2009 omkring 1,3 miljoner fritidskryssningar, dvs. lika många som under de två föregående åren. Kryssningar är resor som innehåller bara övernattning ombord; man kan göra ett besök i land men utan övernattning. Omkring 70 procent av fritidskryssningarna, dvs. 868 000, gjordes till Sverige. Antalet fritidskryssningar till Estland var 389 000.

Under år 2009 gjorde finländarna också 739 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar). Antalet sådana resor ökade med över en fjärdedel från år 2008. Antalet dagsresor till Estland var 530 000 och till Sverige 148 000.

Finländarna i åldersgruppen 15–74 år gjorde totalt 5,6 miljoner fritidsresor till utlandet år 2009. Utav dessa gick 29 procent till Estland, 25 procent till Sverige och 7 procent till övriga närområden (Ryssland, Norge, Danmark, Lettland och Litauen). Till närområdena gjorde finländarna totalt 3,4 miljoner fritidsresor.

Fritidsresor i hemlandet

År 2009 gjordes omkring 5,2 miljoner sådana fritidsresor i Finland, då man använde avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, campingplats eller hyrd stuga. Antalet ökade med 3 procent, dvs. 147 000 resor, jämfört med år 2008.

De populäraste landskapen under resor med avgiftsbelagd inkvartering var Nyland, Lappland, Norra Österbotten och Birkaland. Till Nyland gjordes 860 000 resor, dvs. 16 procent av alla resor. Lapplands andel var ungefär 12 procent, likaså Norra Österbottens. Ungefär var tionde resa gick till Birkaland.

Övernattningarna i avgiftsbelagd inkvartering under fritidsresor uppgick till totalt 14,8 miljoner, av vilka 6,6 miljoner var på hotell och 3,9 miljoner i hyrda stugor. Övernattningarna på hotell ökade med 4 procent och övernattningarna i hyrda stugor med 3 procent från år 2008.

Utöver resor med avgiftsbelagd inkvartering gjordes 5,4 miljoner resor till den egna stugan i Finland och 16,9 miljoner övernattningsresor till släktingar och bekanta. Sammanlagt gjordes lika många sådana resor som år 2008.

Flest stugresor gjordes år 2009 till Södra Savolax, 680 000 resor, och näst flest till Egentliga Finland, 540 000 resor. Av besöksresorna gick 2,6 miljoner till Nyland och 1,8 miljoner till Egentliga Finland.

Tjänsteresor i Finland och till utlandet

Finländarna gjorde år 2009 totalt 4,6 miljoner tjänste- eller konferensresor. I hemlandet gjordes 3,5 miljoner tjänsteresor med övernattning. Totalt 1,1 miljoner tjänsteresor gick till utlandet, då även kryssningar och dagsresor med anknytning till arbetet räknas med.

År 2009 minskade antalet tjänsteresor i Finland med 12 procent, dvs. 460 000 resor, från året innan. Både under andra och tredje kvartalet gjordes ungefär 200 000 färre tjänsteresor i Finland jämfört med motsvarande kvartal år 2008. Mest minskade tjänsteresorna i Finland i september, då det gjordes 145 000 färre tjänsteresor än i september år 2008.

År 2009 gjordes 877 000 sådana tjänste- eller konferensresor till utlandet, där man övernattade i destinationslandet. Antalet tjänsteresor till utlandet minskade med 23 procent från år 2008. Tjänsteresorna till utlandet minskade med sammanlagt 269 000 resor, av vilka över hälften inföll under andra kvartalet.

Av tjänsteresorna med övernattning i destinationslandet gjordes 45 procent, dvs. 390 000 resor, till närområdena. Överlägset flest tjänsteresor gjordes till Sverige, 167 000 resor. Näst flest tjänsteresor gjordes till Tyskland och Estland, omkring 95 000 tjänsteresor till vardera landet. Till Asien, den amerikanska kontinenten och Afrika gick sammanlagt omkring 100 000 tjänsteresor.

Under år 2009 gjordes 122 000 dagsresor med anknytning till arbetet, dvs. ungefär lika många som år 2008. Till utlandet gjordes också 97 000 kryssningar med anknytning till arbetet, dvs. 17 procent färre än år 2008.

Personer som rest

Uppgifterna om resande har erhållits genom en separat enkät som genomförts i samband med arbetskraftsundersökningen. Enkäten är mycket begränsad och den innehåller förutom bakgrundsuppgifter om personen bara frågor om huruvida urvalspersonen hade gjort resor av viss typ under undersökningsåret. Uppgifterna för år 2009 baserar sig på 1 815 intervjuer.

Antalet resande har varit rätt så stabilt från år till år.

År 2009 gjorde 3,6 miljoner finländare i åldern 15–74 år, dvs. 89 procent, åtminstone en resa med övernattning. Alla inrikes- och utrikesresor är medräknade, också stug- och besöksresorna samt tjänsteresorna.

År 2009 gjorde omkring 1,8 miljoner finländare i åldern 15–74 år åtminstone en fritidsresa i Finland med avgiftsbelagd inkvartering. Detta är 46 procent av hela åldersgruppen. Nästan lika många gjorde åtminstone en sådan fritidsresa till utlandet, där man övernattade i destinationslandet.

Nästan 0,9 miljoner finländare, dvs. lite mer än var femte finländare i åldern 15–74 år, gjorde en tjänsteresa i Finland med övernattning eller en sådan tjänsteresa till utlandet, där man övernattade i destinationslandet.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2009/smat_2009_2010-07-02_tie_001_sv.html