Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.4.2013

Finländarnas resor till utlandet ökade år 2012

År 2012 gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet. Detta var en ökning med 17 procent från år 2011. Antalet fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland var också något högre än året innan, dvs. nästan 6,4 miljoner. Detta var en ökning med 10 procent från år 2011. Tjänsteresandet inom landet minskade något, men antalet tjänsteresor till utlandet fortsatte öka efter nedgången år 2009.

Finländarnas resor 2000–2012

Finländarnas resor 2000–2012

Utlandsresor

År 2012 gjordes 5 836 000 miljoner fritidsresor till utlandet med minst en övernattning i destinationslandet. Estland var åter det klart populäraste resmålet. Omkring var fjärde resa, dvs. närmare 1,5 miljoner resor, gjordes till Estland. Näst mest reste finländarna till Sverige och tredje mest till Spanien. Till Sverige gjordes 738 000 resor och till Spanien 610 000.

Kvantitativt sett ökade resorna till Estland mest, med 464 000 resor. År 2012 lockade även övriga grannländer och Finlands närområden finländska resenärer, då antalet resor till de nordiska länderna, Ryssland och de baltiska länderna ökade med totalt över en miljon från året innan.

Till Sydeuropa och länderna kring östra Medelhavet samt till de spanska Kanarieöarna gjordes 1 442 000 resor; Spanien, Italien och Grekland var de populäraste destinationerna. Till spanska fastlandet och Balearerna gjordes 314 000 resor, till Kanarieöarna 296 000, till Italien 243 000 och till Grekland 222 000. I regel är resor som går till Sydeuropa långa, men till Italien görs också kortare svängar. Av resorna till Italien varade 16 procent mindre än fyra nätter. De populäraste destinationerna i Öst- och Västeuropa var Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Finländarna reste också flitigt till fjärran destinationer. Till Asien och Oceanien gjordes 52 procent fler resor än året innan. Till Thailand, som är populärt bland finländare, gjordes 146 000 resor. Den amerikanska kontinenten var också populär bland finländare; dit gjordes 74 procent fler resor än året innan. Av dessa resor gick 99 000 till Förenta staterna. Till Afrika gjordes 89 000 fritidsresor.

Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2012 och jämfört med år 2011

Finländarnas populäraste resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2012 och jämfört med år 2011

Utöver semesterresorna med övernattning i destinationslandet gjorde finländarna år 2012 nästan 1,3 miljoner fritidskryssningar. Detta är 21 procent färre än år 2011. Kryssningar är resor med övernattning enbart ombord; man kan göra ett besök i land, men utan övernattning. Två av tre fritidskryssningar, dvs. 833 000 kryssningar, gjordes till Sverige. Antalet fritidskryssningar till Estland var 413 000.

Under år 2012 gjorde finländarna också 700 000 dagsresor till utlandet på fritiden (inkl. dagskryssningar). Antalet dagsresor till utlandet minskade med 13 procent från året innan. Till Estland gjordes 428 000 dagsresor, samtliga sjövägen, samt till Sverige 137 000 dagsresor, av vilka den överlägset största delen med egen bil.

Antalet kryssningar och dagsresor till Sverige och Estland minskade från år 2011, men antalet fritidsresor med övernattning ökade däremot stort. Då man räknar ihop alla typer av fritidsresor till Sverige och Estland, ökade de med 5 procent för Sveriges del och med 11 procent för Estlands del. En del av förändringen beror på en ändring i datainsamlingen.

År 2012 gjordes 1,8 miljoner tjänste- och konferensresor till utlandet med övernattning i destinationslandet. Antalet tjänsteresor till utlandet ökade med 48 procent från år 2011. Flest tjänsteresor med övernattning i destinationslandet gjordes till Sverige, Tyskland, Estland och Ryssland. Till Sverige gjordes 318 000 tjänsteresor, till Tyskland 239 000, till Estland 201 000 och till Ryssland 125 000. Tjänsteresorna till Tyskland mer än fördubblades. Tjänsteresorna till Sverige ökade med 37 procent och till Estland med 34 procent.

Under år 2012 gjordes 224 000 dagsresor med anknytning till arbetet, dvs. 39 procent fler än år 2011. Till utlandet gjordes också 115 000 kryssningar med anknytning till arbetet, dvs. 18 procent färre än året innan.

Inrikesresor

År 2012 gjordes omkring 6,4 miljoner sådana fritidsresor i Finland, då man åtminstone en gång använde avgiftsbelagda inkvarteringstjänster såsom hotell, hyrd stuga eller campingplats. Antalet ökade med 10 procent, dvs. med 564 000 resor jämfört med året innan.

De populäraste landskapen vid resor med avgiftsbelagd inkvartering var Nyland, Birkaland, Lappland, Norra Österbotten och Egentliga Finland. Till Nyland gjordes 1 187 000 resor, dvs. 19 procent av alla resor med avgiftsbelagd inkvartering. Till Birkaland, Lappland, Norra Österbotten och Egentliga Finland gjordes ungefär var tionde resa. Dessa fem landskap stod för nästan 60 procent av efterfrågan på avgiftsbelagd inkvartering.

Övernattningarna i avgiftsbelagd inkvartering under fritidsresor uppgick till totalt 17,5 miljoner, vilket var 14 procent fler än år 2011. Nästan 60 procent var övernattningar på hotell, i stugbyar och på campingplatser och en dryg fjärdedel i hyrda stugor. Jämfört med året innan minskade övernattningarna på hotell, i stugbyar och på campingplatser med två procent, men övernattningarna i hyrda stugor ökade med 24 procent.

Därtill gjordes i hemlandet 20,4 miljoner övernattningsresor med gratis inkvartering, dvs. resor till den egna stugan eller besöksresor till släkt och vänner. Antalet sådana resor minskade med 20 procent från året innan. Av resorna med gratis inkvartering gjordes 3,4 miljoner till Nyland, 2,1 miljoner till Birkaland, 1,7 miljoner till Egentliga Finland och 1,6 miljoner till Norra Österbotten.

År 2012 gjordes 4,1 miljoner tjänsteresor med övernattning i hemlandet. Antalet tjänsteresor i hemlandet minskade med 5 procent från år 2011.

Bokning av inkvartering och färdmedel för fritidsresa

Det är vanligt att boka inkvartering och färdmedel för fritidsresor på internet. Av dem som bokat resebiljett hade 73 procent och av dem som bokat inkvartering hade 61 procent gjort bokningen på internet.

Av fritidsresorna med avgiftsbelagd inkvartering inom landet bokades 55 procent av inkvarteringarna via internet. Nästan alla inrikes flygresenärer bokade sin resebiljett på internet och av dem som åkte tåg gjorde också tre av fyra det.

Inkvartering för fritidsresor till utlandet bokades på internet av tre av fyra övernattare. Av dem som flög från Finland till utlandet på fritidsresa bokade 88 procent sin biljett via internet. För båtresornas del var motsvarande siffra 65 procent.

Paketresor på fritiden

Även om det under internettiden blivit betydligt vanligare att resa på egen hand, har även resebyråernas paketresor sina anhängare. Av fritidsresorna till utlandet med åtminstone en övernattning i destinationslandet var 36 procent paketresor som köpts på resebyråer.

Av de populäraste destinationerna gjordes flest paketresor till Grekland; 92 procent av fritidsresorna dit var paketresor. Finländarna gjorde också många paketresor till Kanarieöarna (80 %) och Turkiet (72 %). Av de nästan 1,5 miljoner resor med övernattning i destinationslandet som gjordes till Estland var 46 procent paketresor.

Inom landet är paketresandet inte lika populärt som vid resor till utlandet. Av de 6,4 miljoner resor med avgiftsbelagd inkvartering inom landet var bara fyra procent paketresor som omfattade resan och inkvarteringen.

Personer som rest

Antalet resande personer har ökat något under de senaste åren. År 2012 gjorde 4 miljoner finländare i åldern 15–84 år, dvs. 92 procent, åtminstone en fritidsresa med övernattning. Alla inrikes och utrikes fritidsresor är medräknade, också stug- och besöksresorna. Rentav 96 procent av alla personer bosatta i huvudstadsregionen gjorde en fritidsresa med övernattning. Också utbildningsnivån inverkade på reseaktiviteten, eftersom 96 procent av alla personer med utbildning på institut- eller högre nivå gjorde en fritidsresa med övernattning. Åtta procent av befolkningen gjorde inte en enda fritidsresa med övernattning till en plats utanför sin vanliga omgivning år 2012.

År 2012 gjorde omkring 2,2 miljoner finländare i åldern 15–84 år minst en fritidsresa i Finland med avgiftsbelagd inkvartering. Detta är 50 procent av hela åldersgruppen. Nästan lika många, dvs. 49 procent av åldersgruppen, gjorde åtminstone en fritidsresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Nästan var fjärde finländare i åldern 15–84 år, dvs. 970 000 personer, gjorde en tjänsteresa med övernattning i hemlandet eller en tjänsteresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

I undersökningen år 2012 frågades också efter orsak till att man inte reste. Av de finländare som inte reste berättade 37 procent att orsaken var att de inte ville resa, 22 procent reste inte på grund av ekonomiska skäl och 20 procent sade att hälsoskäl hindrar dem från att resa.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor. För att få reda på antalet resor intervjuades 17 205 personer i åldern 15–84 år fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med intervjun gällande resorna i december. Uppgifterna i årsundersökningen 2012 baserar sig på 1 441 intervjuer.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/lii/smat/smat_sv.asp

Ändringar

Vid kontrollräkningen har det skett små ändringar i 2012 års tidigare offentliggöranden. Detta offentliggörande innehåller de reviderande siffrorna.

År 2012 utvidgades undersökningens målpopulation, då 75–84-åringarna togs med. Samtidigt reviderades viktkoefficienterna och intervjublanketten. Därför är uppgifterna för år 2012 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Mera information om ändringen på adressen
http://www.stat.fi/til/smat/smat_2012-02-03_uut_001_sv.html

Uppgifterna för åren 2010 och 2011 är inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.


På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.

[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[  ] Inga observationer i undersökningen.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 09 1734 3254, Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2012/smat_2012_2013-04-18_tie_001_sv.html