Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2010

Energianvändningen inom industrin sjönk med 7 procent år 2008

Enligt Statistikcentralens uppgifter var energianvändningen inom industrin drygt 570 petajoule (PJ) år 2008 (konfindensintervallet är ± 0,8 procent). Jämfört med år 2007 minskade den med 7 procent. Till nedgången bidrog främst minskningen av energianvändningen inom skogsindustrin med 9 procent. Mest användes träbaserade bränslen som energikälla inom industrin. Sett till näringsgren var skogsindustrin den största energianvändaren. Skogsindustrin använde omkring 56 procent av energin inom hela industrin. Sett till landskap använde industrin mest energi i Norra Österbotten, Södra Karelen och Östra Nyland.

Av alla bränslen använde industrin mest trä, olja, naturgas och kol. Nettoel- och nettovärmeanvändningen minskade jämfört med föregående år. Användningen av el och värme inkluderas som nettoköp i den totala energianvändningen. Det innebär att man av den energivolym som man köpt eller fått drar av den volym som sålts eller överlåtits från arbetsstället.

Användningen av energikällor inom industrin

Användningen av energikällor inom industrin

Landskapen Norra Österbotten och Södra Karelen använde båda omkring 13 procent av hela industrins energiförbrukning. Näst mest energi använde Östra Nyland och Kymmenedalen, 10 procent och 9 procent, av hela industrins energiförbrukning. Minst energi användes i Södra Savolax, Södra Österbotten och på Åland.

År 2008 användes nästan 57 procent av industrins totalanvändning av el inom skogsindustrin. Sett till landskap var elanvändningen störst i industrianläggningarna i Södra Karelen och Mellersta Finland, i båda landskapen omkring tio procent av elanvändningen inom industrin.

Totalförbrukningen av el inom industrin

Näringsgren 1000 MWh Förändring % 95% konfidensintervall, ± %
Skogsindustri 25 172,4 -10,9 0,9
Kemisk industri 6 646,6 -1,0 3,0
Metallframställning 5 433,1 -5,3 1,7
Maskin- och metalltillverkningsindustri 2 431,2 5,2 10,1
Övrig fabriksindustri 1 577,9 -9,6 13,7
Livsmedelsindustri 1 397,2 -14,8 18,6
Tillverkning av elektronik och elprodukter 789,0 -6,1 19,4
Utvinning av mineral 524,5 -29,5 21,1
Textil- och beklädnadsindustri 216,6 -1,4 27,9
Totalt 44 226,0 -8,6 1,2

Statistiken baserar sig på enkäten om energianvändningen inom industrin. Uppgifterna samlades in med hjälp av en årlig enkät som riktades till arbetsställen inom näringsgrenarna Utvinning av mineral (B) och Tillverkning (C) enligt TOL 2008 och till kraftverk som hör nära ihop med verksamheten på dessa arbetsställen. Enkäten omfattar inte näringsgrenen Försörjning av el, gas, värme och kyla (D). Uppgifterna för år 2008 insamlades urvalsbaserat från omkring 2 200 arbetsställen. Uppgifterna publiceras efter energikälla, näringsgren och landskap.


Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (269,6 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tie_001_sv.html