Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2016

Exporten av tjänster fortsatte minska under tredje kvartalet 2016

Exporten av tjänster minskade ytterligare under tredje kvartalet 2016 och stannade på en nivå som var lägre än under motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster uppgick till 5,3 miljarder euro, medan importen av tjänster uppgick till 5,8 miljarder euro. Exporten av tjänster minskade med fem procent under tredje kvartalet jämfört med året innan medan importen av tjänster ökade med fyra procent under motsvarande period. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster minskade med tre procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Den sammanlagda importen var för sin del på samma nivå som året innan. Under tredje kvartalet 2016 exporterades varor och tjänster för 18,3 miljarder euro respektive importerades för 18,7 miljarder euro. Varuexporten enligt Tullen sjönk med fem procent, men p.g.a. att varuexporten inom förmedlingshandel och tillverkningsuppdrag mångdubblades minskade dock nedgången av den totala exporten av varor och tjänster till tre procent.

Utrikeshandel efter region

De olika regionernas andelar av totalexporten och -importen av varor och tjänster har i huvudsak varit oförändrade under år 2016 jämfört med motsvarande perioder året innan. Exporten till Ryssland är dock ett undantag. Den har sjunkit under statistikens hela granskningsperiod när man jämför respektive kvartal med motsvarande kvartal året innan. Andelen export till Ryssland sjönk under tredje kvartalet 2016 både för varor och tjänster jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

From andra kvartalet 2015 har det skett en stabilisering av minskningen av importen av varor och tjänster från Ryssland. Merparten av importen från Ryssland härrör från varor och ingen betydande nedgång har skett i tjänster efter första kvartalet 2014.

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost

Exporten av telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster* fortsatte minska under tredje kvartalet 2016. Jämfört med motsvarande kvartal året innan sjönk den med 16 procent och från föregående kvartal med 17 procent. Exporten av telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster har senast varit på en lika låg nivå i början av år 2013. Deras andel av tjänsteexporten sjönk med över tre procentenheter jämfört med motsvarande period året innan. Nedgången av exporten av tjänster minskade dock på grund av att värdet av royaltyer och licensavgifter, ej specificerat någon annanstans, ökade med en tredjedel under motsvarande period. Deras andel av tjänsteexporten ökade med nästan fyra procentenheter. Också exporten av fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster ökade, medan exporten av byggande och projektleveranser samt produktionstjänster minskade när man jämför tredje kvartalet år 2016 med motsvarande kvartal år 2015.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Ökningen av importen av tjänster förklaras främst av att importen av fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänser samt turismen ökade. Importen av fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster ökade rentav med 40 procent jämfört med motsvarande period året innan. Andelen för byggande och projektleveranser av importen minskade också jämfört med tredje kvartalet året innan.

Statistik över utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen. Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals- och årsnivå. Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen. Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.

Tullens statistiktjänst, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/03/tpulk_2016_03_2016-12-15_tie_001_sv.html