Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2020

Antalet olycksfall i arbetet nästan 136 000 i Finland år 2018

Under år 2018 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt 135 500. Löntagarna råkade ut för 124 400 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för 11 000 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. 112 700 fall, medan 22 800 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2018

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 135 505 112 718 22 787
Mindre än 4 dagar 86 277 71 655                                       14 622
Minst 4 dagar 49 191  41 038 8 153
Dödsfall i arbetet 37 25 12
Löntagare 124 441 102 275 22 166
Mindre än 4 dagar 80 936 66 674 14 262
Minst 4 dagar 43 480 35 587 7 893
Dödsfall i arbetet 25 14 11
Företagare 6 862 6 241 621
Mindre än 4 dagar 3 971 3 611 360
Minst 4 dagar 2 882 2 622 260
Dödsfall i arbetet 9 8 1
Lantbruksföretagare 4 202 4 202
Mindre än 4 dagar 1 370 1 370
Minst 4 dagar 2 829 2 829
Dödsfall i arbetet 3 3
Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall minskade år 2018. År 2017 skedde något över 138 000 arbetsolycksfall.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2018 miste totalt 37 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 25 bland löntagare, 3 bland lantbruksföretagare och 9 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 12 olycksfall som ledde till döden, 11 av dem drabbade löntagare och ett övriga företagare. Antalet dödsfall i arbetet ökade från året innan, eftersom totalt 30 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2017.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 25 löntagare, 3 lantbruksföretagare och 9 övriga företagare.

Linkit

Databastabeller till statistiken över olycksfall i arbetet. Se Ändringar i databasen.

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) publicerar årligen egen statistik över ersatta arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) publicerar egen statistik om lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall.

På EU:s statistikbyrå Eurostats webbplats https:eu//ec.europa.eu/euro finns årliga uppgifter om arbetsolyckor i EU-medlemsländerna (på engelska).

Arbetshälsoinstitutet har fr.o.m. år 1964 upprätthållit ett register över arbetsrelaterade sjukdomar.

Uppgifter om skogsägarnas och löntagarnas arbetsolyckor finns i Skogsstatistiska årsboken som publiceras av Naturresursinstitutet (Luke)..

Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning upprätthåller ett register över utredningar av olycksfall.


Källa: Olycksfall i arbetet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-11-30_tie_001_sv.html