Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken över lönsamhetsundersökningar revideras

Statistiken över lönsamhetsundersökningar håller på att revideras. De uppdaterade uppgifterna publiceras den 15 oktober 2021 på Statistikcentralens webbplats.

KLEMS-metoden som används av lönsamhetsstatistiken lämpar sig dåligt för att mäta den offentlig sektorns lönsamhet. Därför uteslöts icke-marknadsproducenter, dvs. producenttyp T30, helt från beräkningarna. Jordbrukssektorn uteslöts också från beräkningarna. Dessutom gjordes ett par mindre metodändringar: könsvariabeln togs bort från arbetskvalitetsindikatorn och nationalräkenskapernas nettostock infördes som grund för beräkning av den produktiva kapitalstocken.

Px-web-databastabellerna kommer att förnyas, data kommer att delas in i tabellerna på ett annorlunda sätt och dessutom kommer nya data att bli tillgängliga. Data från arbetskraftsundersökningen kommer att användas i arbetskvalitetsindikatorn i fråga om de senaste 1–2 åren, istället för uppgifter ur sysselsättningsstatistiken. Tack vare detta kommer uppgifterna att bli tillgängliga snabbare än tidigare, de första preliminära uppgifterna redan cirka sex månader efter utgången av statistikåret. I fortsättningen kommer statistiken över lönsamhetsundersökningar att uppdateras två gånger om året, i mars och juni, i samband med att nationalräkenskapsuppgifterna uppdateras.


Senast uppdaterad 10.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/ttut_2021-09-10_uut_001_sv.html