Begrepp och definitioner

Ersättande variabel

Syftet är att beräkna volymindexet för industriproduktionen på basis av uppgifter om mängd som frågas av arbetsställena. I vissa fall kan arbetsstället inte ange uppgifter om mängd gällande produktionen. I sådana fall ombeds arbetsstället uppge några uppgifter som beskriver produktionen, s.k. ersättande variabler som man anser beskriver produktionen. Exempel på ersättande variabler är arbetstimmar, använda råmaterial eller värdet på produktionen.

Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin

Den procentuella andel av produktionskapaciteten inom fabriksindustrin som är i bruk under statistikföringsmånaden. Statistiken bygger på uppgifter som samlas in varje månad från arbetsställena.

Volymindex för industriproduktionen

Volymindexet för industriproduktionen beskriver den relativa förändringen av industriproduktionsvolymen jämfört med en viss basperiod. Från och med början av år 2002 övergick man till att använda kedjeindex i stället för basindex. Kedjeindexet beaktar bättre strukturförändringarna inom industrin.

Årsvolymindex för industriproduktionen

Det urvalsbaserade månatliga volymindexet justeras i efterhand med volymindexet för industriproduktionen (nu 1,5 år). Volymindexet för industriproduktionen har beräknats genom att dividera näringsgrensvisa förändringar i bruttovärdet med det enhetsvärdeindex som beräknats utgående från materialet (arbetsplatsvisa mängder och värden) i statistiken gällande förnödenheter inom industrin. Paasches volymindex som erhålls har använts som substitut för värdeökningen till fast pris.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/kas_sv.html