Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2014

Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet

De preliminära resultaten från Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2013 tecknar en försiktigt positiv bild av en minskad könsdiskriminering på arbetsplatserna. Kvinnornas personliga erfarenheter av diskriminering har minskat under 2000-talet särskilt när det gäller lönsättningen. Också de personliga erfarenheterna av åldersdiskriminering på arbetsplatsen har minskat bland personer över 50 år – samtidigt upplever dock allt fler löntagare under 30 år att de behandlats ojämlikt i arbetet på grund av sin unga ålder.

Figur 1. Andel löntagare som lagt märke till diskriminering eller ojämlik behandling på arbetsplatsen (%), efter diskrimineringsgrund

Figur 1. Andel löntagare som lagt märke till diskriminering eller ojämlik behandling på arbetsplatsen (%), efter diskrimineringsgrund
Källa: Undersökning om arbetsförhållanden 1997, 2003, 2008 och 2013, Statistikcentralen

Könsdiskrimineringen av kvinnor har minskat enligt både kvinnliga och manliga löntagare under de senaste cirka 15 åren. Enligt undersökningen av arbetsförhållanden år 2013 hade sex procent av löntagarna lagt märke till sådan diskriminering på arbetsplatsen, medan motsvarande siffra år 1997 var nio procent. Numera observerar man också klart mindre diskriminering på basis av familjeförhållanden och graviditet (4 %) än år 1997 (7 %).

Den vanligaste formen av ojämlik behandling eller diskriminering på arbetsplatsen bygger på favoritsystem, något som omkring en femtedel (21 %) av löntagarna berättar om. Den näst vanligaste formen av observerad diskriminering (15 %) är diskriminering på basis av tillfällig anställning eller deltidsanställning. I dessa fall har situationen varit nästan oförändrad sedan år 1997. Diskriminering på grund av hälsotillstånd eller funktionsnedsättning (12 %) är tredje vanligast, något som man frågat svarspersonerna om i denna form för första gången år 2013.

Något under en tiondel av löntagarna har lagt märke till ålderdiskriminering mot äldre (9 %) på sin arbetsplats – men nästan lika många har observerat åldersdiskriminering som riktar sig mot unga (8 %). Dessa observationers andel har bara minskat en aning från år 1997.

Sex procent av löntagarna har på sin arbetsplats observerat diskriminering på grund av bristfälliga kunskaper i ett inhemskt språk och fyra procent på grund av nationalitet eller hudfärg. På finländska arbetsplatser observeras bara i mindre mån könsdiskriminering mot män (2 %) samt diskriminering på grund av politiska åsikter eller fackföreningsverksamhet (3 %), liksom också diskriminering på grund av sexuell läggning (2 %). Kvinnor har lagt märke till fler former av diskriminering oftare än män.

Tabell 1. Andel löntagare som lagt märke till diskriminering eller ojämlik behandling på arbetsplatsen (%), efter kön och diskrimineringsgrund

  1997 2003 2008 2013
Favoritsystem Kvinnor 23 24 25 24
Män 18 16 17 17
Tillfällig anställning eller deltidsanställning Kvinnor 16 21 19 19
Män 13 11 11 11
Hälsotillstånd eller funktionsnedsättning Kvinnor .. .. .. 14
Män .. .. .. 9
Åldersdiskriminering av unga Kvinnor 8 8 10 8
Män 11 9 10 8
Åldersdiskriminering av äldre Kvinnor 11 10 11 10
Män 10 6 8 7
Könsdiskriminering av kvinnor Kvinnor 12 9 9 8
Män 6 3 4 3
Bristfälliga kunskaper i finska eller svenska Kvinnor .. .. 6 7
Män .. .. 5 5
Familjeförhållande eller graviditet Kvinnor 10 7 7 6
Män 3 3 2 3
Nationalitet eller hudfärg Kvinnor .. 4 5 3
Män .. 3 3 4
Politiska åsikter eller fackföreningsverksamhet Kvinnor .. 3 4 3
Män .. 4 4 4
Könsdiskriminering av män Kvinnor 3 2 1 2
Män 3 2 3 2
Sexuell läggning Kvinnor .. 3 2 1
Män .. 2 3 2
Källa: Undersökning om arbetsförhållanden 1997, 2003, 2008 och 2013, Statistikcentralen

Unga upplever mer åldersdiskriminering än äldre

De som observerat diskriminering på sin arbetsplats har i undersökningen också frågats om de själva har råkat ut för diskriminering eller ojämlik behandling. Andelen kvinnor som själva har upplevt könsdiskriminering (4 %) har minskat med en procentenhet sedan slutet av 1990-talet (5 %). Under hela undersökningsperioden har omkring ett par procent av de manliga löntagarna själva upplevt könsdiskriminering.

Två procent av alla löntagare har upplevt åldersdiskriminering mot unga på sin arbetsplats och två procent diskriminering mot äldre. Intressant när man granskar uppgifterna åldersgruppvis är att de personliga erfarenheterna av diskriminering på grund av ålder har minskat i äldre åldersgrupper, medan åldersdiskrimineringen bland unga snarare har ökat. Bland personer under 30 år uppgav sex procent (kvinnor 5 % och män 7 %) att de år 1997 upplevt diskriminering på grund av sin unga ålder, medan motsvarande andel år 2013 ökat till åtta procent (kvinnor 10 %, män 5 %). Av löntagarna över 50 år uppgav sju procent (kvinnor 8 %, män 6 %) att de år 1997 upplevt diskriminering på grund av ålder, men år 2013 var andelen bara fyra procent (kvinnor 5 %, män 2 %).

Diskrimineringen gäller oftast tillgången till information

Oftast gäller löntagarnas egna upplevelser av diskriminering tillgången till information (17 %) och arbetskamraternas och chefernas attityder (16 %). Också diskriminering som har att göra med uppskattning är ganska vanligt (14 %). Här har ändringen varit väldigt liten under 2000-talet. Däremot har den upplevda diskrimineringen i lönesättningen minskat med ett par procentenheter sedan år 2008. Detta syns särskilt bland kvinnor, där andelen har sjunkit från 15 procent till 12 procent på tio år. Kvinnorna uppger att de upplevt diskriminering oftare än män i alla de situationer som man frågade dem om.

Figur 2. Självupplevd diskriminering eller ojämlik behandling på arbetsplatsen under de senaste fem åren. Andel (%) löntagare efter diskrimineringssituation

Figur 2. Självupplevd diskriminering eller ojämlik behandling på arbetsplatsen under de senaste fem åren. Andel (%) löntagare efter diskrimineringssituation
Källa: Undersökning om arbetsförhållanden 2003, 2008 och 2013, Statistikcentralen

Källa: Undersökning om arbetsförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Sutela 09 1734 2907, Anna-Maija Lehto 09 1734 3223, tyoelama@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö [e-publikation].
ISSN=2342-2882. 02 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyoolot/2013/02/tyoolot_2013_02_2014-05-15_tie_001_sv.html