Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Visstidsanställningarna minskade år 2009

Den allmänna försvagningen av sysselsättningsläget år 2009 återspeglades också i visstidsanställningarna. År 2009 var antalet löntagare i visstidsanställningar 310 000 personer. Detta var 22 000 färre än föregående år. Totalt uppgick antalet löntagare i Finland till 2 123 000 personer år 2009, dvs. 84 000 personer färre än år 2008.

År 2009 var omkring 15 procent av löntagarna visstidsanställda. Andelen sjönk något från år 2008. Antalet visstidsanställda var färre än någonsin tidigare sedan år 1997, då den helt jämförbara tidsserien börjar. Också de visstidsanställdas andel av löntagarna var på sin lägsta nivå år 2009 (figurerna 1 och 2).

Figur 1. Visstidsanställda efter kön 1997–2009, 15–74-åringar

Figur 1. Visstidsanställda efter kön 1997–2009, 15–74-åringar

Det är vanligare med visstidsanställning bland kvinnor än bland män. Av de visstidsanställda löntagarna var 201 000 kvinnor och 109 000 män år 2009. Bland de kvinnliga löntagarna var andelen visstidsanställda omkring 18 procent och bland de manliga omkring 11 procent. Både antalet och andelen visstidsanställda minskade både bland kvinnor och bland män. År 2009 minskade i synnerhet visstidsanställningarna bland manliga löntagare från året innan.

Figur 2. Andelen visstidsanställda av löntagarna efter kön 1997–2009, 15–74-åringar, %

Figur 2. Andelen visstidsanställda av löntagarna efter kön 1997–2009, 15–74-åringar, %

Det finns en klar säsongsvariation i visstidsanställningarna, då antalet visstidsanställningar alltid ökar under det andra och tredje kvartalet. År 2009 verkar minskningen av visstidsanställningar gälla sommaranställda, eftersom det fanns 37 000 färre visstidsanställda löntagare under det andra och tredje kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Visstidsanställningarna har som regel minskat inom den privata sektorn (-21 000), medan antalet har varit nästan oförändrat inom den offentliga sektorn. Klart mest minskade visstidsanställningarna inom tillverkning, där det fanns 12 000 visstidsanställningar mindre år 2009 än året innan. Visstidsanställningarna minskade också inom byggverksamhet och handel. Vård och omsorg; sociala tjänster var den enda näringsgrenen, där antalet visstidsanställda ökade.

1.1 Två av tre visstidsanställda fick inte fast arbete

En löntagare kan ha en visstidsanställning antingen av egen önskan eller mot sin vilja. Omkring en fjärdedel av de visstidsanställda löntagarna ville inte ha fast arbete. Största delen av dem var 15–24-åringar. De sommaranställda är en typisk grupp som gör visstidsarbete frivilligt.

Vanligare är det dock att man har visstidsarbete för att det inte funnits fast arbete att få. År 2009 var avsaknaden av permanent arbete orsak till visstidsanställning bland omkring 67 procent av de visstidsanställda. På arbetsmarknaden fanns det år 2009 totalt 209 000 visstidsanställda löntagare som önskat, men inte lyckats få fast arbete. Av dessa var 137 000 kvinnor och 72 000 män. Visstidsanställning mot sin vilja blir allt vanligare med åldern.

Antalet personer som var visstidsanställda mot sin vilja ökade med 10 000 personer från år 2008 till år 2009. Samtidigt sjönk antalet sådana visstidsanställda löntagare som visstidsanställningen lämpar sig för med 16 000 personer. Den försvagade sysselsättningen visade sig å ena sidan i att man inte anställer sommarhjälp och å andra sidan i att man överväger nyanställningar noggrannare.

1.2 Omkring hälften av de nya anställningarna visstidsanställningar

År 2009 fanns det 392 000 nya anställningar som varat mindre än ett år. Det var 78 000 personer färre än år 2008. Något över hälften av de nya anställningarna var visstidsanställningar. Åren 2007 och 2008 var undantagsvis större delen av de nya anställningarna fasta anställningar och inte visstidsanställningar. (Figur 3).

Figur 3. Nya anställningar som varat mindre än ett år under åren 1997–2009, 15–74-åringar

Figur 3. Nya anställningar som varat mindre än ett år under åren 1997–2009, 15–74-åringar

Det finns en klar skillnad mellan män och kvinnor visavi tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Bland kvinnorna var omkring 58 procent av nyanställningarna visstidsanställningar år 2009 och bland männen omkring 44 procent. Bland männen har en större del av nyanställningarna varit permanenta nästan under hela redovisningsperioden fr.o.m. år 1997. Däremot har en klart större del av kvinnornas nya anställningar under samma period varit på viss tid.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, 1. Visstidsanställningarna minskade år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_kat_001_sv.html