Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Antalet deltidsanställda nästan oförändrat

År 2009 var antalet deltidsanställda sysselsatta 343 000 personer. Av dem var 283 000 löntagare och 60 000 företagare eller familjemedlemmar till företagare. I arbetskraftsundersökningen baserar sig uppgiften om deltidsanställning på svarspersonens egen utsago. I det följande behandlas bara deltidsanställda löntagare.

Antalet deltidsanställda löntagare var nästan oförändrat år 2009 jämfört med året innan. Deras andel av löntagarna var 13 procent. Under senare år har det inte skett någon nämnvärd förändring om man ser till hur vanligt det är med deltidanställning. Den långsiktiga trenden för deltidsanställning har dock varit ökande fr.o.m. år 1997. (Figurerna 4 och 5).

Det är vanligare med deltidsanställning bland kvinnor än bland män. Antalet kvinnliga deltidsanställda löntagare var 202 000, dvs. 18 procent, och manliga deltidsanställda löntagare 81 000, dvs. 8 procent. Omkring tre fjärdedelar av de deltidsanställda löntagarna arbetade inom den privata sektorn. Mest deltidsarbete gjordes inom den kvinnodominerade handeln samt inom social- och hälsovårdsbranschen.

Figur 4. Deltidsanställda löntagare efter kön 1997–2009, 15–74-åringar

Figur 4. Deltidsanställda löntagare efter kön 1997–2009, 15–74-åringar

Figur 5. Andelen deltidsanställda löntagare av alla löntagare efter kön 1997–2009, 15–74-åringar, %

Figur 5. Andelen deltidsanställda löntagare av alla löntagare efter kön 1997–2009, 15–74-åringar, %

2.1 Studier den vanligaste orsaken till deltidsarbete

För många deltidsarbetande passar deltidsanställningen bra ihop med deras livssituation. Men deltidsanställningen kan ses som en form av undersysselsättning i sådana fall där löntagaren inte har lyckats få heltidsanställning, även om han eller hon hade velat arbeta heltid.

Den mest allmänna orsaken till att arbeta deltid var studier. Omkring 30 procent av de deltidsanställda uppgav studier som orsak till att de arbetade deltid. Deltidsarbete är också vanligast bland unga, då hela 40 procent av de 15–24-åriga löntagarna arbetade deltid år 2009.

Andra orsaker till deltidsarbete var vård av barn eller anhöriga samt hälsoskäl. Omkring 24 000 personer uppgav vård av barn eller anhöriga som orsak till deltidsarbete. Av dem var nästan alla kvinnor.

Hos något under en tredjedel av de deltidsanställda löntagarna var orsaken till deltidsanställningen att det inte fanns heltidsarbete att få. År 2009 uppgick antalet löntagare som mot sin vilja arbetade deltid till 81 000. Av dem var 59 000 kvinnor och 22 000 män.

En viktig orsak till deltidsanställningar är deltidspensionerna. Enligt arbetskraftsundersökningen var 36 000 personer deltidspensionerade år 2009. I åldersgruppen 55–64-åringar var andelen deltidsanställda löntagare 17 procent. Orsakerna till deltidsarbetet har inte förändrats nämnvärt mellan åren 2008 och 2009.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, 2. Antalet deltidsanställda nästan oförändrat . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_kat_002_sv.html