Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.1.2020

Sysselsättningen ökade jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 17 000 fler i december 2019 än året innan. Antalet arbetslösa var 18 000 fler än i december år 2018. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,0 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent. Under årets fjärde kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, vilket var samma som under oktober–december år 2018. Det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent år 2019, medan det var 71,7 procent år 2018.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/12–2019/12, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/12–2019/12, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,0 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent i december. Enligt de säsongrensade uppgifterna för december har trenden för det relativa sysselsättningstalet stigit något och trenden för det relativa arbetslöshetstalet varit oförändrad de senaste månaderna.

Antalet sysselsatta uppgick i december 2019 till 2 570 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 17 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 11 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 28 000 fler än i december 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 73,0 procent, medan det året innan var 72,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,4 procentenheter till 73,4 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,4 procentenheter till 72,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2019 till 164 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 18 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 87 000 män och 77 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 6,0 procent i december, då det året innan var 5,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,0 procentenheter till 6,1 procent från december året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var 5,8 procent, dvs. det var nästan oförändrat jämfört med december 2018.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 611 000. Av dem var 251 000 sysselsatta och 44 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 294 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 14,8 procent, dvs. 5,5 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2019 till 1 398 000, dvs. 31 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 115 000 dolt arbetslösa , vilket var 5 000 färre än i december 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/12 – 2019/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/12 2019/12 2018/12 - 2019/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 127 4 132 0,1
Arbetskraft totalt 2 698 2 734 1,3
Sysselsatta 2 553 2 570 0,7
– löntagare 2 225 2 201 –1,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 328 369 12,5
Arbetslösa 146 164 12,5
Ej i arbetskraften 1 429 1 398 –2,2
– Dolt arbetslösa 120 115 –4,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,1 73,0 1,0
Relativt arbetslöshetstal 5,4 6,0 0,6
Relativt arbetskraftstal 65,4 66,2 0,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2019

Under fjärde kvartalet (oktober–december) 2019 var antalet sysselsatta i medeltal 2 557 000 personer, dvs. 16 000 fler än under motsvarande period år 2018. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna Vård och omsorg, sociala tjänster (Q) och Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N).

Antalet arbetade timmar minskade med 0,2 procent bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2019 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 164 000 personer under fjärde kvartalet 2019, dvs. 3 000 fler än under oktober–december 2018. Under fjärde kvartalet 2019 var det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, vilket var samma som under motsvarande period år 2018.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 1 410 000, dvs. 15 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 120 000 dolt arbetslösa , dvs. 8 000 färre än under motsvarande period år 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/IV – 2019/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 702 2 721 0,7
Sysselsatta totalt 2 541 2 557 0,6
Arbetslösa totalt 162 164 1,6
– män 89 92 3,2
– kvinnor 72 72 –0,3
Ej i arbetskraften 1 424 1 410 –1,0
– Dolt arbetslösa 128 120 –6,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2019

År 2019 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 566 000 personer, dvs. 26 000 fler än år 2018. Det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent år 2019, medan det var 71,7 procent år 2018.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 6,7 procent år 2019, medan det var 7,4 procent år 2018. År 2019 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 184 000 personer, dvs. 18 000 färre än året innan.

År 2019 ökade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 0,2 procent jämfört med år 2018. Arbetsinsatsen, dvs. den utförda årsarbetstiden per sysselsatt sjönk något från år 2018.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2019 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen. Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2019 och tidsserieuppgifterna för åren 2010–2019 publiceras 7.5.2020.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 258 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 1 000 fler än i december året innan.

Arbetslösheten sjönk i december från motsvarande period året innan inom sex närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Södra Savolax (–6 %), Kajanaland (–6 %) Lappland (–5 %) och i Tavastland (–4 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Birkaland (7 %), Satakunta (4 %) och Norra Österbotten (3 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 22 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 111 000 personer, dvs. 6 000 färre än i december året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 55 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2018/12–2019/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/12 2019/12 2018/12 - 2019/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 257 258 0,5
– arbetslösa längre än ett år 67 63 –5,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 116 111 –4,8
– sysselsatta 24 23 –4,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 20 21 2,9
– i arbets- och utbildningsprövning 8 7 –19,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 64 61 –5,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 46 55 20,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (725,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tie_001_sv.html