Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Publicerad: 22.9.2020

Sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade i augusti jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 65 000 färre i augusti 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 42 000 fler än i augusti år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/08–2020/08, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/08–2020/08, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i augusti 71,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent.

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2020 till 2 533 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 65 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 19 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 47 000 färre än i augusti 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 71,5 procent, medan det året innan var 73,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 1,3 procentenheter till 72,9 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 2,8 procentenheter till 70,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2020 till 211 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 42 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 110 000 män och 101 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 7,7 procent, då det året innan var 6,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,1 procentenheter till 7,7 procent från augusti året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 2,1 procentenheter till 7,8 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 607 000. Av dem var 231 000 sysselsatta och 51 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 282 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 18,0 procent, dvs. 3,9 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 8,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i augusti 2020 till 1 393 000, dvs. 33 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 123 000 dolt arbetslösa , dvs. 11 000 fler än i augusti 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/08 – 2020/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/08 2020/08 2019/08 - 2020/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 128 4 137 0,2
Arbetskraft totalt 2 768 2 744 –0,9
Sysselsatta 2 598 2 533 –2,5
– löntagare 2 272 2 202 –3,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 330 1,1
Arbetslösa 170 211 24,7
Ej i arbetskraften 1 360 1 393 2,4
– dolt arbetslösa 112 123 9,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 73,5 71,5 –2,1
Relativt arbetslöshetstal 6,1 7,7 1,6
Relativt arbetskraftstal 67,1 66,3 –0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 330 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 97 000 fler än i augusti året innan.

Arbetslösheten steg i augusti från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (60 %), Österbotten (52 %), Birkaland (44 %) och Egentliga Finland (43 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (4  %), Södra Savolax (19 %), Norra Karelen (21 %), Mellersta Finland (23 %) och Sydöstra Finland (26 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 61 000, vilket var 54 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 106 000 personer, dvs. 6 000 färre än i augusti året innan. Servicen omfattade 3,9 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 42 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Det var 12 000 fler än i augusti året innan. I augusti anmäldes 56 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 12 000 färre än i augusti året innan.

Förändringar 2019/08–2020/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/08 2020/08 2019/08 - 2020/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 233 330 41,7
– arbetslösa längre än ett år 63 79 24,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 112 106 –5,5
– sysselsatta 24 22 –9,2
– i arbetskraftsutbildning, i träning 19 24 22,2
– i arbets- och utbildningsprövning 7 5 –27,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 61 55 –10,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 67 56 –17,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (438,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/08/tyti_2020_08_2020-09-22_tie_001_sv.html