Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.10.2015

Andelen unga av befolkningen hotar alltjämt att minska

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet personer under 15 år i Finland att uppgå till 882 000 personer år 2030. Senast har antalet personer under 15 år varit så lågt i Finland år 1894. Så sent som i början av 1980-talet hade var femte finländare inte fyllt 15 år. Enligt prognosen minskar andelen personer under 15 år till 14 procent av befolkningen fram till år 2060. Den största orsaken till att antalet unga minskar är att fruktsamheten är alltför låg.

Andelen personer under 15 år av befolkningen 1940–2065, procent

Andelen personer under 15 år av befolkningen 1940–2065, procent

I minskningen av den arbetsföra befolkningen är det värsta redan bakom oss

Den arbetsföra (15–64-åringar) befolkningen i Finland var som högst år 2009, då den uppgick till 3,55 miljoner personer. Under åren 2010–2014 har antalet arbetsföra minskat med 69 000 personer.

Enligt befolkningsprognosen för år 2015 kommer antalet arbetsföra att minska från nuvarande 3,48 miljoner till 3,41 miljoner, dvs. med 75 000 personer fram till år 2030. Därefter skulle antalet arbetsföra förstärkas något och år 2045 skulle de uppgå till 3,46 miljoner. Sedan skulle antalet arbetsföra åter försvagas och enligt prognosen skulle de år 2060 uppgå till 3,40 miljoner.

Enligt prognosen minskar andelen personer i arbetsför ålder av befolkningen från nuvarande 64 procent till 59 procent fram till år 2030 och till 57 procent fram till år 2060.

Prognosen om självförsörjning beskriver en situation där det inte skulle förekomma någon in- eller utvandring alls och där bara fruktsamheten och dödligheten skulle inverka på befolkningens storlek och åldersstruktur. Enligt prognosen minskar befolkningen i arbetsför ålder från nuvarande med 300 000 personer fram till år 2030 och med drygt 550 000 personer fram till år 2050.

Den demografiska försörjningskvoten försvagas

Andelen personer över 65 år uppskattas stiga från nuvarande 19,9 procent av befolkningen till 26 procent fram till år 2030 och till 29 procent fram till år 2060. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet barn och pensionärer per hundra personer i arbetsför ålder, stiger inom den närmaste framtiden.

I slutet av år 2014 var den demografiska försörjningskvoten 57,1. Enligt prognosen kommer den demografiska försörjningskvoten att överstiga 60 år 2017 och 70 fram till år 2032. År 2060 skulle den demografiska försörjningskvoten vara 76.

Antaganden i befolkningsprognosen år 2015

I Statistikcentralens senaste befolkningsprognos antas fruktsamheten vara konstant i framtiden. Det kalkylmässiga antalet barn som kvinnor i genomsnitt föder under sitt liv, dvs. det summerade fruksamhetstalet, antas vara 1,70.

I prognosen antar man vidare att Finlands inflyttningsöverskott från utlandet är 14 000 personer år 2015 och att det under åren 2016–2065 kommer att vara 17 000 personer per år.

Enligt prognosen kommer dödligheten att fortsätta att minska på samma sätt som man observerat att den gjort då man jämfört dödligheten under perioderna 1987–1991 och 2010–2014. Närmare information om antagandena och prognosmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen.

Statistikcentralens prognos är en trendberäkning

Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen.

Beräkningarna uttrycker närmast åt vilket håll befolkningsutvecklingen går, om den fortsätter i en liknande riktning. Man ska alltså inte tolka dem som att utvecklingen ofrånkomligt förverkligas. Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man kan påverka utvecklingen.

Befolkningsprognosen har utarbetats för hela landet fram till år 2065 och efter region fram till år 2040.

 


Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_tie_001_sv.html