Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2021

Fruktsamheten i Finland på en otillräcklig nivå med tanke på åldersstrukturen

Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos dör 700 000 fler människor i Finland före utgången av 2060 än vad som föds om fruktsamheten stannar på nuvarande nivå. Om nivån förblir oförändrad kommer det att födas färre än 40 000 barn per år på 2060-talet. På lång sikt ligger fruktsamheten på en ohållbar nivå med tanke på åldersstrukturen.

Antalet levande födda i Finland 1900–2020 och prognos fram till år 2070

Antalet levande födda i Finland 1900–2020 och prognos fram till år 2070

Långtgående effekter av låg fruktsamhet

År 2021 är det fjärde året i rad när färre än 50 000 barn föds i vårt land. De här åldersklasserna är föderskor om 30 år. Om fruktsamheten hålls på en låg nivå under lång tid, sträcker sig de indirekta effekterna långt in i framtiden. Till en början syns effekten i antalet födda barn, men på längre sikt också i antalet kvinnor i barnafödande ålder.

Under år 2020 var antalet födda större än antalet döda i 53 kommuner. Om fruktsamheten förblir på samma nivå kommer det år 2030 att finnas 39 kommuner med motsvarande fruktsamhet och år 2040 bara 15.

Enligt prognosen kommer antalet personer under 15 år att vara nästan 200 000 färre i slutet av år 2060. Den utdragna låga fruktsamheten kommer att återspeglas i befolkningen i arbetsför ålder från och med 2040-talet och återspeglas också i den demografiska försörjningskvoten.

Demografisk försörjningskvot* 1900–2020 och prognos fram till år 2070

Demografisk försörjningskvot* 1900–2020 och prognos fram till år 2070
*) Antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder

Folkmängden förutspås vända nedåt år 2034

År 2021 kommer att vara sjätte året i rad då det dör fler människor i Finland än det föds. Enligt prognosen upprätthåller nettoinflyttningen ökningen av folkmängden fram till år 2034, då folkmängden i vårt land antas uppgå till 5,6 miljoner personer. Efter det vänder folkmängden enligt prognosen nedåt och under 2050-talet väntas folkmängden i vårt land redan vara mindre än den är nu.

År 2020 ökade folkmängden i fyra landskap och på Åland. Enligt prognosen ökar folkmängden år 2040 bara i Nyland och Birkaland samt på Åland.

En jämförelse med tidigare prognoser

Befolkningsprognosen för 2021 förutspår en folkmängd på 5,45 miljoner personer år 2060. Enligt de befolkningsprognoser som Statistikcentralen har tagit fram åren 2007–2021 har folkmängden för år 2060 varierat mellan 5,3 och 6,2 miljoner. Variationsintervallet återspeglar den osäkerhet som är förknippad med befolkningsprognoserna på lång sikt. Den största skillnaden mellan prognoserna för olika år gäller antaganden om fruktsamhet.

Folkmängden 2000–2020 och folkmängden i prognoserna som tagits fram 2007–2021

Folkmängden 2000–2020 och folkmängden i prognoserna som tagits fram 2007–2021

I prognosen från år 2021 är antalet under 15-åringar 712 000 år 2050, vilket är 152 000 färre än i prognosen från år 2015 och 56 000 fler än i prognosen från år 2019.

Det värsta är tillsvidare förbi i fråga om minskningen av befolkningen i arbetsför ålder

Den arbetsföra (15–64-åringar) befolkningen i Finland var som högst år 2009, då den uppgick till 3,55 miljoner personer. Under åren 2010–2020 har antalet arbetsföra minskat med 136 000 personer. Under följande två decennier förutspås den arbetsföra befolkningen minska långsammare, dvs. med 76 000 personer fram till år 2040.

Enligt prognosen tilltar minskningen av den arbetsföra befolkningen under 2040-talet på grund av låg fruktsamhet. Under åren 2041–2050 minskar den arbetsföra befolkningen med 103 000 personer och 2051–2060 med ytterligare 133 000. I slutet av år 2060 uppgår den arbetsföra befolkningen till 3,1 miljoner, vilket är drygt 310 000 färre än idag.

Andelen arbetsföra personer av befolkningen är för närvarande 62 procent. Enligt prognosen minskar andelen till 60 procent fram till år 2040 och till 57 procent fram till år 2060. Den arbetsföra befolkningens andel av hela befolkningen är enligt prognosen från år 2021 ända fram till år 2060 högre än vad den var i prognoserna från år 2012 och 2015, eftersom också folkmängden börjar minska på grund av lägre fruktsamhet.

Antaganden i befolkningsprognosen från år 2021

I Statistikcentralens senaste befolkningsprognos antas fruktsamheten vara konstant i framtiden. Det kalkylerade antalet barn som kvinnor föder under sin livstid, dvs. det summerade fruktsamhetstalet, antas vara 1,45.
I prognosen antas att Finland får en flyttningsvinst från utlandet på 20 000 personer i år och därefter 15 000 personer årligen.

Dödligheten förutspås fortsätta att sjunka under hela prognosperioden. Enligt prognosen kommer dödligheten bland personer under 50 år att fortsätta minska på samma sätt som man observerat att den gjort då man jämfört dödligheten under perioderna 1987–1991 och 2016–2020. Dödligheten bland personer som fyllt 50 år och äldre förväntas sjunka på samma sätt som man har observerat att den gjort när man jämfört dödligheten under perioderna 1997–2001 och 2016–2020.

Det förväntade antalet levnadsår för män förutspås öka med något under fem år och för kvinnor med drygt tre år fram till år 2040. Närmare information om prognosmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen.

Den förväntade livslängden för en nyfödd efter kön 1990–2020 och prognos fram till 2060

Den förväntade livslängden för en nyfödd efter kön 1990–2020 och prognos fram till 2060

Prognosen är en trendberäkning och gör det möjligt för beslutsfattare att reagera

Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen.Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen.

Enligt trendberäkningens natur projicerar man i prognosen den gångna utvecklingen in i framtiden. Då man utarbetar prognosen tar man inte ställning till hur folkmängden borde utvecklas. Då man granskar siffror för befolkningsprognoser är det bra att komma ihåg att prognosen bara visar vilken den förväntade befolkningsutvecklingen blir, om den senaste tidens utveckling fortsatte oförändrad under de kommande decennierna.

Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man kunde försöka inverka på befolkningsutvecklingen. Beslutsfattarna bör bedöma hur önskvärd den utveckling som befolkningsprognosen uppvisar är och vid behov vidta åtgärder för att förhindra förverkligandet av prognosen, om den befolkningsutveckling som prognosen uppvisar inte är önskvärd.

Befolkningsprognosen har utarbetats för hela landet fram till år 2070 och efter region fram till år 2040.
Nästa befolkningsprognos kommer att publiceras på hösten 2024.


Källa: Befolkningsprognos 2021-2070, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (305,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2021/vaenn_2021_2021-09-30_tie_001_sv.html