Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tidsserien har reviderats

De uppgifter som nu publiceras innehåller följande revideringar av tidsserierna från och med år 1975.

Import av tjänster

Statistikcentralen har på basis av nya uppgifter om importen av tjänster gjort en upprevidering av tjänsteimporten med som mest närmare två miljarder euro per år från och med år 2000. Revisionen innebär vissa ändringar också i tjänsteimporten till fasta priser från och med år 1975.

Upprevideringen av importen innebär samtidigt en ökning på ekonomins utbudssida. Eftersom avstämningen av tillgångs- och användningstabellerna är en tidskrävande process, har man i detta sammanhang inte haft möjlighet att göra en ny avstämning av tillgångs- och användningssidan. Ökningen av tjänsteimporten registreras istället som en statistisk differens.

Avstämda uppgifter publiceras 2009 i samband med publiceringen av övriga nivåjusteringar som påverkar avstämningen. Därtill avviker importsiffrorna i tillgångs- och användningstabellerna från de uppreviderade importsiffrorna som den statistiska differensen visar. Till exempel i tillgångstabellen för år 2005 (tabell 1.4) är importen av varor och tjänster på grund av upprevideringen av tjänsteimporten 1 860 miljoner euro mindre än den uppreviderade importen (tabell 1.1).

Återinvesterade kapitalinkomster i placeringsfonder

Placeringsfondernas kapitalinkomster (räntor och dividender) registreras som inkomst för fondandelsägarna också i sådana fall där inkomsterna har återinvesterats för ägarnas räkning istället för att delas ut till dem i form av vinstandelar. Detta motsvarar en situation där även återinvesterade kapitalinkomster betalas ut till ägarna, som omedelbart återinvesterar dem i fonden. Samma princip tillämpas vid registrering av återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar. Ränteinkomster redovisas från och med 1998 och dividender från och med 2001.

Revideringen innebär en ökning av kapitalinkomsterna för nästan alla inhemska sektorer och för utlandssektorn. Också kapitalkostnaderna för utlandssektorn ökar avsevärt. Hushållens kapitalinkomst och disponibla inkomst ökar med cirka 300 miljoner euro år 2006. Revideringen innebär också en ökning av offentliga sektorns (speciellt arbetspensionsanstalternas) överskott; år 2006 är ökningen över 400 miljoner euro.

Sammantaget är effekterna av revideringen relativt ringa före år 2004 och marginella före år 2000. På grund av revideringen ökar Finlands nationalinkomst 2006 med drygt 400 miljoner euro.

Återinvesterade kapitalinkomster i placeringsfonder registreras än så länge inte i betalningsbalansstatistiken, vilket innebär att bytesbalansen enligt nationalräkenskaperna i detta avseende avviker från bytesbalansen enligt Finlands Bank.

Bytesförhållandevinsten

Bytesförhållandevinsten (terms of trade-effekten) till referensårspriser har beräknats enligt den nya Eurostatmetoden.

Export och import av byggnadstjänster

Exporten och importen av byggnadstjänster 1986-2003 har registrerats bland icke-finansiella företags- och utlandssektorernas kapitalinkomster och kapitalkostnader (under posten "ägaruttag från kvasibolag"), på samma sätt som man redan tidigare har gjort med motsvarande uppgifter från och med år 2004. Ändringen påverkar även bytesbalansen och nationalinkomsten. Effekten uppgår som mest till cirka 400 miljoner euro.

Skogsbrukets kapitalförslitning

Ett fel i posten "skogsbrukets kapitalförslitning" 1975-1996 är nu korrigerat. Korrigeringen är på mindre än 100 miljoner euro per år. Korrigeringen påverkar nivån på de icke-finansiella företags- och hushållssektorernas disponibla inkomst och sparande samt nettonationalinkomsten för den totala ekonomin.

Offentliga sektorns konsumtion fördelad på ändamål

De övriga socialskyddsfondernas konsumtion fördelad på ändamål 1990-1999 har ändrats på grund av en omallokering av betalda räntor och insatsförbrukning efter ändamål. Ändringarna var på mindre än 100 miljoner euro per år.


Senast uppdaterad 12.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006, Tidsserien har reviderats . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2008-01-31_men_398_sv.html