Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskapernas tidsserier har reviderats

Nationalräkenskaperna för år 2007 har på normalt sätt reviderats 30.1.2009 på basis av de nya källuppgifterna. Den här gången gäller revideringarna en mindre del av uppgifterna än tidigare.

Samtidigt har vissa justeringar gjorts i nationalräkenskapernas tidsserier för åren 1994-2006. Justeringarna har särskilt gällt lokalförvaltningen.

De kommunala affärsverken av ny typ, bland annat yrkeshögskolorna, har överförts från företagssektorn till kommunerna också åren 1995-2004. Kommunernas interna hyror har tagits bort från fastighetstjänster fr.o.m. år 2002. Syftet har varit att få bort den dubbla bokföring som kommunernas samarbetsmodeller (t.ex. brand- och räddningsväsendet) har fört med sig.

Kommunernas beställarorganisationer ifråga om kollektivtrafik har fr.o.m. år 1997 överförts från företag till den offentliga förvaltningen inom lokalförvaltningen. Utförarna finns fortfarande kvar inom företagssektorn. Köp av kollektivtrafiktjänster och understöd med anknytning till dem bokförs som produktsubventioner till nettobelopp (biljettintäkterna avdras). Ändringen i sektorindelningen ökar nivån på produktsubventioner.

Kommunernas nettoanskaffningar av bostadsaktier behandlas fr.o.m. år 2006 som bostadsbyggnadsinvesteringar på samma sätt som övriga sektorers nettoanskaffningar av bostadsaktier har behandlats och inte som nettoanskaffningar av aktier. Kommunernas köp och försäljning av mark har reviderats fr.o.m. år 1997.

Den felaktiga bokföringen av kommunernas och samkommunernas inbördes transfereringar med anknytning till barnskyddet såsom transferering gällande icke-vinstsyftande organisationer har tagits bort för åren 1999-2006.

I den tabell som beskriver den offentliga sektorns uppgiftsvisa utgifter har förskoleundervisningen i daghem överförts från uppgiftsklassen för socialskyddet till undervisningen fr.o.m. år 2002. När man ser till näringsgren hör förskoleundervisningen i daghem emellertid fortfarande till socialtjänster.

Den felaktiga dubbla bokföringen av väg- och järnvägsinvesteringar med anknytning till byggandet av Nordsjö hamn har tagits bort från den icke-finansiella sektorns stödtjänster till transport fr.o.m. år 2003. Investeringarna ingår redan i statens investeringar. Det finansiella arrangemang som Helsingfors och staten avtalat om bokförs som en kapitalöverföring från företag (affärsverket Helsingfors Hamn) till staten och det investeringsunderstöd som bokförts som betald av lokalförvaltningen till staten har tagits bort.

Försvarsförvaltningens interna köp och försäljningar (byggverket) har konsoliderats fr.o.m. år 1994. Konsolideringen minskar också de uppgiftsvisa utgifter som hänför sig till försvaret.

Lantbruksuppgifterna för år 2006 har reviderats närmast på basis av uppgifterna i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

I kapitalinkomster och -utgifter har de felaktigheter som funnits i återinvesterade vinster korrigerats gällande åren 2002-2003 och 2006. Dividender och räntor för år 2006 har reviderats på basis av nya uppgifter. De räntor som kommunernas affärsverk betalat på lån som kommunerna beviljat har lagts till de icke-finansiella företagens och lokalförvaltningens räntor fr.o.m. år 1997. Helsingfors Energis kapitalåterbäringar till staden har lagts till de icke-finansiella företagens och lokalförvaltningens ägaruttag fr.o.m. år 2003.

Antalet hushåll åren 2005-2006 har reviderats för att motsvara uppgifterna i inkomstfördelningsstatistiken.

En mer omfattande tidsserierevidering publiceras år 2010.


Senast uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2009-01-30_uut_001_sv.html