Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Beskrivning

Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade företagssaneringsärenden. Med anhängiggjorda företagssaneringar avses företag, företagare eller sammanslutningar för vilka ansökan om företagssanering inlämnats. Den första ansökan om företagssanering under kalenderåret statistikförs som anhängiggjord företagssanering. Övriga ansökningar beträffande samma företag, företagare eller sammanslutningar som inkommit under kalenderåret syns i statistiken som slutbehandlade företagssaneringsansökningar. Flera olika fordringsägare kan ansöka om företagssanering för ett och samma företag under ett år. Antalet ansökningar är alltid större än antalet anhängiggjorda företagssaneringar. När det gäller företag med ett arbetsställe baserar sig de regionala uppgifterna i statistiken över företagssaneringar på den kommun där arbetsstället finns. Också när det gäller företag som har flera arbetsställen med verksamhet i samma kommun, används den kommun där arbetsställena är belägna. Företag som verkar i flera kommuner klassificeras utgående från hemkommun. I övriga fall tillämpas uppgifterna om gäldenärens hemkommun som grund för den regionala uppgiften. Uppgifterna om företagens arbetsställe och hemkommuner fås ur Statistikcentralens företagsregister. I februari 1993 trädde en ny lag om företagssanering i kraft (8.2.1993). Lagen syftar till att rätta till den ekonomiska situationen hos företag som råkat i ekonomiska svårigheter. Saneringsförfarandet är ett alternativ till konkurs och avsikten är att trygga företagets fortsatta verksamhet. Domstolen beslutar genom prövning om företaget har möjligheter att leva vidare efter en sanering.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/meta_sv.html