Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 25.5.2009

Exportomsättningen inom industrin utvecklades åt olika håll i landskapen år 2008

Exportomsättningen inom industrin ökade i fjol i nio landskap i Fasta Finland. Mest gynnsam var utvecklingen i Mellersta Österbotten, där exportomsättningen ökade med nästan 39 procent jämfört med år 2007. Också i Östra Nyland nådde man en rejäl tillväxt på omkring 36 procent. I tio landskap vände exportomsättningen inom industrin däremot nedåt. Mest minskade exportomsättningen i Lappland och Satakunta. Uppgifterna framgår av specialutredningen i Statistikcentralens konjunkturtjänst.

Utvecklingen av exportomsättningen inom hela ekonomin i olika landskap år 2008

Mellersta Österbotten i täten, men ökningen avtog

År 2008 visade exportomsättningen inom industrin i Mellersta Österbotten en bra ökningen totalt sett. Man uppnådde emellertid inte längre föregående års kraftiga ökning på 50 procent, men tillväxten var ändå nästan 39 procent.

Utvecklingen avtog klart under årets lopp: den första kvartalet år 2008 ökade landskapets exportomsättning med svindlande 80 procent från året innan, men under årets sista kvartal minskade exporten med 11 procent från oktober-december år 2007. Ett klart brott i utvecklingen skedde under november: Under året andra hälft förlorade Mellersta Österbottens industriexport på så sätt sin tätposition till Östra Nyland, Österbotten och Egentliga Tavastland.

Utvecklingen av exportomsättningen inom industrin varierade i olika stora företag. 85 procent av ökningen under hela året härrörde från stora företag med minst 50 anställda, men också mindre företag med under 5 anställda påverkade utvecklingen i en positiv riktning. Under de sista kvartalet minskade exportomsättningen både i medelstora och stora industriföretag, men i mindre företag ökade den fortfarande.

De stora företagen bakom exportomsättningen i Östra Nyland och Österbotten

År 2008 ökade exportomsättningen inom industrin i Östra Nyland mer än någonsin tidigare under 2000-talet: ökningen var omkring 36 procent från året innan. Mot slutet av året avmattades takten också i Östra Nyland. Under det fjärde kvartalet hann exportomsättningen sjunka med omkring 7 procent från motsvarande period året innan. Ännu under juli-september ökade 55 procent av aktörerna inom industrin sin exportomsättning, men under oktober-december var andelen bara 43 procent. Till skillnad från situationen i Mellersta Österbotten stod enbart stora industriföretag med minst 50 anställda bakom utvecklingen i Östra Nyland.

Den tredje snabbast växande exportomsättningen inom industrin hade landskapet Österbotten, med 23 procent från år 2007. Föregående gång ökade exportomsättningen lika snabbt år 2000. Till skillnad från Mellersta Österbotten och Östra Nyland, var ökningen i Österbotten rätt så jämn under hela år 2008. Exportomsättningen inom industrin ökade rejält också under oktober-december, med drygt en femtedel från jämförelseperioden. Också i Österbotten fick utvecklingen extra fart av de stora företagen.

Exportomsättningen minskade mest i Lappland

År 2008 var ett svagt år i landskapet Lappland när man ser till exportomsättningen inom industrin: minskningen var rentav 18 procent från året innan. Ännu föregående år ökade 57 procent av företaget i landskapet sin exportomsättning, men i fjol minskade andelen med 8 procentenheter. Industriföretagens exportomsättning började minska redan år 2007 och minskningen fortsatte under det följande årets alla månader. I november minskade omsättningen inom industrin redan med drygt hälften från november året innan och inte heller december förde med sig någon ljusning.

I Lappland ligger tyngdpunkten i den ekonomiska strukturen på industrin, eftersom dess andel av omsättningen är omkring 58 procent av omsättningen från landskapets hela ekonomi. Nästan 70 procent av landskapets exportomsättning härrör från exporten.

Konjunkturtjänsten ger regionala företagsuppgifter

De regionala uppgifterna om exportomsättningen baserar sig på specialutredningen i Statistikcentralens konjunkturtjänst. Utvecklingen inom landskapen har specificerats mer detaljerat med hjälp av tillväxtöversiktsindikatorn. Skatteförvaltningens momsuppgifter har använts som datakälla för kalkylen. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens direkta datainsamling och med uppgifterna ur Företags- och arbetsställeregistret. Uppgifterna har beräknats på näringsgrensnivå och det är då möjligt att noggrant beskriva företagsverksamheten efter område och näringsgren.

Konjunkturtjänsten producerar snabb konjunkturinformation om utvecklingen av företagsverksamheten. Konjunkturuppgifter produceras med två-tre månaders eftersläpning t.ex. gällande omsättning, inrikes försäljning och export, lönesumman och antalet anställda. Uppgifterna kan beräknas bl.a. efter region, näringsgren, vald företagsgrupp eller företag efter storlek.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar: Satu Elho (09) 1734 2966, palvelut.suhdanne@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu