Pressmeddelande 11.11.2005

Finlands ekonomi stark i nordisk jämförelse

Produktionen i Finland har ökat med 38 procent från år 1995 till år 2004, mest av alla nordiska länder. Ökningen är tvåfaldig jämfört med genomsnittet i euroområdet. I medlet av 1990-talet låg inkomstnivån (BNP per capita) i Finland under genomsnittet för euroområdet, för närvarande ligger den klart över genomsnittet. Uppgifterna framgår av den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok 2005. Den presenterar jämförande statistiska uppgifter om bl.a. miljön, befolkningen, arbetsmarknaden, näringslivet och ekonomin. Statistiken omfattar de fem nordiska länderna och de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Några axplock ur årsboken:

  • Finland har flest högskolestuderande i Norden i förhållande till folkmängden, särskilt inom naturvetenskap och teknik
  • År 2004 var prisstegringen och räntenivån lägst i Finland
  • I Finland var arbetslöshetsprocenten år 2004 den högsta i Norden, omkring 8-9 procent, dvs. på medelnivån för euroområdet
  • Under de senaste tio åren har Finland hela tiden haft ett stort exportöverskott och skuldbördan i samhällsekonomin har blivit klart lättare

Nordisk statistik årsbok erbjuder, utöver figurer och tabeller, bakgrundsinformation om olika ämnen. Materialet presenteras på både svenska och engelska. Med boken följer en cd-romskiva, som innehåller tabeller, längre tidsserier och annat material som inte publiceras i själva boken. Nordisk statistisk årsbok utges av Nordiska ministerrådet.

Källa: Nordisk statistisk årsbok 2005, 344 sidor, pris 50 euro

Förfrågningar: Hans Baumgartner, förnamn.efternamn@stat.fi

Beställningar: Statistikcentralens försäljnings- och kundtjänst (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi